Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Relacions internacionals

Dones que transformen - Activitats

Activitats d'educació per a la ciutadania global vinculades a la campanya "Dones que transformen", la qual té l'objectiu de posar en valor la capacitat de transformació de la participació política i social diversa de les dones,tant a Catalunya com a la ribera sud de la Mediterrània.

Són activitats que ofereixen una mirada feminista i antiracista i que apropen realitats diverses a fi d'identificar i entomar reptes compartits comuns. S'acompanyen de materials comunicatius disponibles al web de la campanya.

S'ofereixen 3 modalitats d'activitats per a les quals s'han de presentar sol·licituds separades:
- Cinefòrum
- Intervenció al carrer
- Taller teatralitzat per a joves (educació formal i no formal)

La valoració de les sol·licituds corresponents a cada modalitat es farà de forma diferenciada.

La descripció de les activitats, els seus continguts, format i materials en poden consultar a les fitxes corresponents que trobareu al següent enllaç www.diba.cat/web/ri/cataleg-2023

Aquestes activitats es complementen i són compatibles amb el recurs material Dones que transformen- Exposicions inclòs al Catàleg 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Ajuntaments que participen al projecte Equalmed
SI: 50 punts/ NO: 0 punts
50
Nombre d'habitants de l'ens local, prioritzant els municipis amb menor població fins a esgotar el crèdit disponible.
Fins a 10.000 habitants; 50 punts; De 10.001 a 50.000 habitants: 30 punts; Més de 50.000 habitants: 10 punts
50
Requisits de concessió:
Designar una persona referent per interlocutar entre l'entitat prestadora i el destinatari final
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-197-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-197-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per cada tipologia d'activitat i ens local.
Altres condicions: - L'ens local ha de garantir que l'espai on es farà l'activitat està degudament senyalitzat i acotat per garantir la seguretat i el desenvolupament de la mateixa, i que disposa de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: Comunicació del responsable de l'ens local, a través del PMT, conforme s'ha realitzat l'activitat. De manera opcional, adjuntar,algun tipus de prova gràfica de l'activitat realitzada (fotografies, fulletons, tríptics,etc...).
Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local ha de fer ús dels materials comunicatius associats a la campanya "Dones que transformen" per a la difusió de les activitats, www.diba.cat/es/web/dones-que-transformen
En cas d'anul·lació o renúncia, l'ens local haurà de comunicar-ho, per correu electrònic i en la major brevetat possible, a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament (o.cooperaciod@diba.cat). Posteriorment haurà de realitzar els tràmits corresponents a través del PMT.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110188