Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Suport en el Sistema Immediat d'Informació de l'IVA

Assessorament i assistència en el tractament de les despeses i ingressos subjectes a l'IVA i en l'ús dels programaris, per tal de generar la informació adequada sobre l'IVA suportat i repercutit, d'acord amb la normativa vigent, la qual determina la informació que s'ha d'enviar a l'Agència Tributària mitjançant el Subministrament Immediat d'informació (SII), i tenir accés als programaris específics per a aquesta tasca.
Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

La sol·licitud d'aquest recurs a través del Portal de tramitació (PMT) ha d'anar signada per l'Interventor de l'ens local.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Consulteu el protocol complementari al conveni sobre l'assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona (BOPB 17/10/2018)
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&10/022018020320.pdf&1

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions (municipis de fins a 20.000 habitants).
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport a la gestió econòmica
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
615