Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Recepció de factures per via electrònica

El suport per a la recepció de factures per via electrònica permet la tramesa i facilita la gestió de factures en format electrònic provinents de qualsevol dels proveïdors de l'ens. Aquest servei està limitat a les entitats que utilitzen el suport comptable dins l'opció de connexió en xarxa, i es regirà per les condicions de la prestació establertes en el conveni signat entre el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) i la Diputació de Barcelona, vigent en cada moment.
Per sol·licitar aquest suport cal trametre una petició, per part de l'Interventor, per mitjà de la Plataforma Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona. Posteriorment, l'entitat haurà de prendre l'acord administratiu corresponent, d'acord amb el model tipus de resolució aprovat per la Diputació de Barcelona, i trametre a la mateixa aquesta resolució conjuntament amb el justificant d'haver enviat, a través de l'EACAT, el formulari d'adhesió requerit pel consorci AOC, per tal de donar d'alta a l'entitat sol·licitant d'aquest servei.
Una vegada facilitat per Diputació de Barcelona l'enllaç electrònic corresponent, l'ens local es compromet a publicar aquest enllaç a la seva seu electrònica, cap a la bústia de lliurament de factures del servei e.FACT, que garanteixi que qualsevol empresa proveïdora pugui enviar a l'organisme receptor factures en format electrònic.
Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

La sol·licitud d'aquest recurs a través del Portal de tramitació (PMT) ha d'anar signada per l'Interventor de l'ens local.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Consulteu el protocol complementari al conveni sobre l'assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona (BOPB 17/10/2018)
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&10/022018020320.pdf&1

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions (municipis de fins a 20.000 habitants).
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport a la gestió econòmica
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
611