Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Innovació en polítiques socials

Suport econòmic a actuacions innovadores dels ens locals en les polítiques socials en els àmbits de:

- Salut pública
- Serveis socials
- Garantia d'ingressos
- Consum
- Igualtat i diversitat sexual i de gènere
- Igualtat i diversitat generacional
- Igualtat i diversitat funcional
- Igualtat i diversitat cultural
- Convivència
- Inclusió social
- Cures

Les actuacions han de fomentar la innovació social en el sentit de promoure el desenvolupament i la implementació de noves idees (programes, serveis o models) per satisfer les necessitats socials i crear noves relacions o col·laboracions amb els agents socials.

Els projectes poden estar en fase d'execució o de disseny, però a 31 de desembre de l'any de la convocatòria han d'estar en execució.

Es tracta d'un recurs transversal de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social que s'ofereix conjuntament per part de les gerències de Serveis Socials, Igualtat i Ciutadania i Salut Pública i Consum.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Qualitat tècnica
- Descripció de la finalitat (objectius), context (indicadors d'entorn) i planificació (concreció de les accions disposades de forma ordenada en el temps per assolir l'objectiu descrit) (fins a 15)
- Grau de qualitat de l'estratègia de seguiment (fins a 10 punts)
25
Innovació en el producte, servei o model
- Actuació que incorpora solucions tecnològiques (fins a 15)
- Actuació que incorpora la participació comunitària entesa com la promoció d'espais i accions de diàleg entre els agents i/o persones usuàries, la cocreació en el disseny del projecte, o accions anàlogues. (fins a 10)
25
Innovació en relacions o col·laboracions socials
- Actuació que promou el treball en xarxa amb entitats socials, associacions veïnals o ciutadania, universitats o centres de recerca (fins a 10)
- Actuació que incorpora la transversalitat interna en el propi ens (fins a 5)
- Actuació que incorpora la col·laboració amb altres ens locals i/o departaments o serveis públics d'altres administracions com per exemple residències, CAPs, escoles, etc. (fins a 5)
20
Perspectiva de gènere i interseccional
- Actuació que inclou la perspectiva de gènere (fins a 10)
- Actuació que inclou la perspectiva interseccional, la qual té en compte diferents eixos de desigualtat i com interactuen entre si: el sexe, el gènere, l'ètnia, la classe o l'orientació sexual, l'edat, la diversitat funcional, entre d'altres categories (fins a 5)
15
Dimensió de l'ens local
- Fins a 5.000 habitants (10 punts)
- Entre 5.001 i 20.000 habitants (8 punts)
- Més de 20.000 habitants (5 punts)
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-015-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-015-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens
Altres condicions: Estan excloses les mateixes activitats que hagin comptat amb ajut del recurs Polítiques en innovació social l'any immediat anterior, excepte en cas que s'hagi produït la renúncia en el termini d'un mes comptant des de la data de la resolució de la convocatòria i sempre abans de rebre el pagament avançat cas que correspongui.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 20.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Tel. 934 723 553
aiss.scic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35771