Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Projectes territorials innovadors

L'objectiu és donar suport al disseny de missions i execució de projectes d'intervenció territorial en els eixos de transformació econòmica següents:
- Digitalització i tecnologies avançades per a la indústria
- Economia del paisatge
- Economia social i solidària
- Innovació verda
- Salut i vida digna
- Territoris creatius

Els projectes han de tenir una naturalesa estratègica, enfocar-se a reptes i incorporar nous models, factors o metodologies per al desenvolupament econòmic i la reactivació local.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
Criteri 1.1 Objectiu [30 punts]
- Grau i naturalesa de la innovació
- Aporta valor afegit al territori de referència en termes de desenvolupament local

Criteri 1.2 Coherència interna i desenvolupament del projecte [10 punts]
- Participació
- Instruments de gestió, adaptació organitzativa i transversalitat
- Cronograma
- Pressupost, dimensionat i coherent amb les activitats

Criteri 1.3 Valoració de l'impacte i transferibilitats del projecte [30 punts]
- Impacte per a la reactivació econòmica i social
- Transferibilitat a altres territoris i entitats locals
- Mecanismes de seguiment i avaluació.
70
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%.
20
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
- Actuacions municipals, actuacions supramunicipals no coherents, amb una puntuació de [0 punts].
- Actuacions que apleguin almenys 2 municipis, amb una puntuació màxima de [2 punts].
- Actuacions que apleguin almenys 3 municipis, amb una puntuació màxima de [3 punts].
- Actuacions que apleguin 4 municipis, amb una puntuació màxima de [4 punts].
- Actuacions que apleguin 5 o més municipis, actuacions de Consorcis i Mancomunitats que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local, actuacions d'àmbit comarcal que se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte que portin a terme municipis del territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [7,5 punts].
- Actuacions d'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO, actuacions d'àmbit comarcal que no se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte en el territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [10 punts].
10

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-001-22.pdf

Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar el formulari d'actuació conjunta i una carta d'adhesió per a cada ens. Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/359989674/Informacio_Execucio_Conjunta_Carta_adhesio.pdf
Altres condicions: - No són subvencionables actuacions de comerç i turisme.
- Import màxim d'ajut: 25.000 euros en cas d'execució individual, i 40.000 euros en cas d'actuacions conjuntes i supramunicipals

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-041, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-041-22.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.

Període d'execució i justificació: Pluriennal: 01/01/2022 a 31/12/2023
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2022; segona, 02/01/2023 a 15/11/2023
Justificació final: 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.


Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35767