Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Activitats culturals del cicle festiu

Suport al desenvolupament d'activitats de caràcter cultural en el marc de la festa major i el cicle festiu del municipi. Inclou el suport a activitats de difusió cultural i artística, promoció de la lectura, difusió del patrimoni i promoció d'activitats culturals en col·laboració amb el teixit associatiu local.

L'objectiu del fons és facilitar al màxim la tramitació dels ajuts i assolir la màxima cobertura territorial possible. La distribució dels ajuts s'estableix a través d'una ràtio per habitant prenent com a referència les dades de població oficial, i amb una aportació mínima de 1.500 euros per municipi.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Import mínim de l'ajut: 1.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-22, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/359988748/C3-002-22.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim. Només es consideren despeses elegibles les relacionades directament amb les activitats culturals del cicle festiu que no han estat finançades per altres ajuts de la Diputació de Barcelona.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-022, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-022-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anticipada, 01/10/2021 a 30/09/2022
Justificació: fins 15/11/2022
Altres condicions d'execució i justificació: - Cal incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de la festa major i el cicle festiu subvencionat.
- Els ajuts iguals o inferiors a 2.000 euros queden exempts de presentar la memòria tècnica i poden acollir-se a la justificació de despeses simplificada.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i d'associacionisme cultural
    Llei 11/2009, de 6 de juliol d'espectacles públics i activitats recreatives.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos Culturals

Tel. 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35486