Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Observatoris del desenvolupament econòmic local

Suport destinat a enfortir les activitats i els serveis prestats per la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). Aquests observatoris tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre, de manera continuada, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic local.
Els municipis destinataris han de tenir una població superior a 100.000 habitants.
Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud. L'ens ha de formar part de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
Els criteris de distribució del fons són:
A. Manteniment d'una estructura mínima de suport
Cada ens rebrà una quantitat fixa per assegurar l'estructura.
La resta de recursos es distribuiran de la manera següent:
B. Àmbit territorial
El 20% en funció de l'àmbit territorial d'anàlisi i el nombre d'habitants:
- Anàlisi supramunicipal:
Major o igual a 20 municipis, un 20%
Menor o igual a 19 municipis, un 15%
- Anàlisi municipal: major o igual a 100.000 habitants, un 10%
C. Producció
El 60% en funció de les activitats desenvolupades el 2022:
- Productes permanents:
Menor o igual a 5 productes, un 10%
De 6 a 9 productes, un 20%
Major o igual a 10 productes, un 30%
- Ús d'infografies, visors, BI, etc., un 10%
- Accessibilitat web, un 10%
- Altres (estudis, informes, etc.), un 10 %
D. Assistència i participació
El 20% en funció de la seva assistència i participació a les activitats organitzades el 2022 en el marc de la XODEL:
-Assistència: Major o igual a 75%, un 10%
Major o igual a 50% i menor de 74%, un 5%
Menor o igual a 49%, un 0%
- Participació, un 10%

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-032, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-032-23.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 30/04/2025
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% de la execució de les despeses elegibles totals
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35445