Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència

Acompanyament als ens locals en l'àmbit d'infància i adolescència a partir de la perspectiva de la salvaguarda dels drets dels infants i adolescents i el seu desenvolupament integral. S'ofereix als ens locals diferents eines, recursos i instruments que tenen com a missió posar la infància i l'adolescència al centre de les polítiques públiques locals.

Es donarà suport econòmic als programes i actuacions encaminades a:
- Difondre i promoure els Drets dels Infants.
- Fomentar la participació infantil i adolescent com a mecanisme per garantir l'exercici dels seus drets.
- Promoure una ciutat habitable per a la infància i l'adolescència: la promoció d'entorns segurs, la mobilitat activa, la promoció de l'autonomia, els espais verds, entre d'altres.
- Garantir un accés equitatiu als serveis i recursos locals per part dels infants i les seves famílies.
- Fomentar el lleure i l'oci dels infants i les seves famílies amb criteris d'igualtat (o equitat) i inclusió.
- Acompanyar la criança: projectes de criança positiva, de lluita contra la bretxa digital, entre d'altres.
- Lluitar contra qualsevol tipus de discriminació, ja sigui per diversitat cultural, d'origen, racial, gènere, afectiva, sexual o funcional.

L'objecte d'aquest recurs no inclou àmbits susceptibles de ser finançats per altres recursos/serveis com els adreçats específicament al treball amb infància en risc (serveis socials).


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens
Es pondera la població per afavorir els ens locals amb menys població. S'estableixen els trams:
a. Fins a 1.000 habitants
b. De 1.001 a 2.500 hab.
c. De 2.501 a 5.000 hab.
d. De 5.001 a 10.000 hab.
e. De 10.001 a 20.000 hab.
f. De 20.001 a 50.000 hab.
g. De 50.001 a 75.000 hab.
h. Més de 75.000 hab.

S'atorga la màxima puntuació a l'ens més gran que ha sol·licitat l'ajut. En ajuntaments i EMD, s'eleva la puntuació mínima que s'atorga a l'ens més petit que sol·licita l'ajut a 1,5 punts. L'ens supralocal més gran al qual se li atorgui l'ajut rebrà la màxima puntuació, i el de menor població rebrà la puntuació proporcional aplicant la ponderació. S'aplica un sistema continu per evitar salts bruscos en els canvis de tram, obtenint una assignació de punts contínua. El pes de la puntuació a cada tram es pondera de forma que es beneficien els municipis petits i, especialment, els mitjans, en comparació a un sistema purament proporcional. Aquest sistema s'aplica a ajuntaments i EMD, i a ens supralocals.
70
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes d'adequació i viabilitat, metodologia i innovació i transversalitat i treballa en xarxa
1. Adequació i viabilitat del projecte: [10 punts].
2. Metodologia i innovació: [10 punts].
3. Transversalitat i treball en xarxa: [10 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Import màxim d'ajut:
- 18.000 euros per als ajuntaments i EMD
- 15.000 euros per als ens supramunicipals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
 • Règim regulador del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l'any 2021.
  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC 02/06/2010).
  Llei 14/2003, de 4 de juliol, de recolzament a les famílies a Catalunya (DOGC 16/7/2003).
  Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la taula Nacional i les taules territorials i locals d'infància.
  Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35395