Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Comerç i consum

Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals

Suport per a la realització d'estudis que tinguin per objectiu l'anàlisi del teixit comercial urbà, les APEUs, el mercat municipal, la creació, avaluació o modernització d'una fira local o un mercat de venda no sedentària, i també per a la implantació de les TIC en els diferents sectors d'activitats.
Aquest recurs recull especialment aspectes definidors de la política comercial i de serveis del municipi, així com les propostes de millora necessàries per afavorir les sinergies entre els diferents elements que la integren.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Idoneïtat i objecte del projecte
- Contextualització de la necessitat: fins a 10 punts
- Descripció d'objectius: fins a 5 punts
- Impacte sobre teixit comercial: fins a 5 punts
- Incorporació de més d'una vessant del teixit comercial a l'estudi (comerç, mercats, fires): fins a 5 punts
- Foment del producte de proximitat: fins a 5 punts
- Transferibilitat: fins a 5 punts
- Inexistència d'estudis de temàtica similar a l'ens sol·licitant (els últims 5 anys): fins a 5 punts
40
Coherència tècnica
- Objectius en coherència amb els resultats: fins a 10 punts
- Desenvolupament d'indicadors o d'altres mecanismes de seguiment: fins a 10 punts
- Grau d'alineació amb els ODS: fins a 10 punts
Fins a 3 ODS: 5 punts
Més de 3 ODS: 10 punts
30
Capacitat de l'ens, econòmica, tècnica i organitzativa
- Recursos humans dedicats al projecte (personal propi o extern): fins a 5 punts
- Transversalitat de l'estudi: fins a 5 punts
- Pressupost de l'ens local destinatari per executar l'estudi: fins a 5 punts
- Implicació dels agents locals (associacions, empreses, entitats, ciutadania, etc.): fins a 5 punts
20
Població
- De 0 a 10.000 habitants: [10 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants: [8 punts]
- De 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40 punts
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-087-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-087-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació:
Es subvencionarà el 90% per a ens de fins a 5.000 habitants, el 75% per a ens de 5.001 a 10.000 habitants i el 50% per a ens de més de 10.000 habitants. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2.

Seran deduïbles les despeses associades a la contractació per fer l'estudi objecte de l'ajut.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-024-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
    Altra normativa vinculada: Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35318