Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat i salut mental

L'objectiu general és el d'acompanyar els ens locals en la identificació i millora de l'organització dels serveis i professionals que integren les diferents xarxes d'atenció dels àmbits. La finalitat és conèixer les necessitats i preferències del col·lectiu, fer una descripció i ordenació del conjunt de recursos de què disposa l'ens local i formular unes línies estratègiques. El nucli de l'actuació es centra en l'entorn i en factors bio-psico-socials.

El recurs presenta diferents itineraris en funció de la grandària de l'ens local i l'àmbit d'actuació (salut mental i discapacitats):

a) Municipis de més de 20.000 habitants, ens locals supramunicipals i àrees bàsiques de serveis socials:
- Suport en l'elaboració de la diagnosi en l'àmbit de les persones amb discapacitat
- Suport en l'elaboració de la diagnosi en l'àmbit de la salut mental
- Suport en el disseny del Pla d'actuació en l'àmbit de les persones amb discapacitat
- Suport en el disseny del Pla d'actuació en l'àmbit de la salut mental
- Espai de millora en l'àmbit de les persones amb discapacitat
- Espai de millora en l'àmbit de la salut mental

b) Municipis de menys de 20.000 habitants:
- Suport en l'elaboració de la diagnosi en l'àmbit de la salut mental (*)
- Suport en el disseny del Pla d'actuació en l'àmbit de la salut mental
- Suport en l'elaboració de la diagnosi i el disseny del Pla d'actuació en l'àmbit de les persones amb discapacitat
- Espai de millora en l'àmbit de la salut mental
- Espai de millora en l'àmbit de les persones amb discapacitat

(*) Els municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants hauran de sol·licitar aquest suport tècnic coordinadament amb altres municipis amb els que comparteixen serveis de la xarxa de salut pública (mínim 2 i màxim 4 municipis). Si bé la petició es realitzarà individualment, el suport es prestarà de manera grupal. Els municipis menors de 10.000 habitants queden exclosos dels subproductes de salut mental.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert: [40 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert:[ 20 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert: [10 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert: [0 punts]
40
Grau de consolidació del treball en xarxa
- Existeixen estructures estables de coordinació i treball en xarxa, tant a nivell intern com extern a l'ens local, amb antecedents i experiència en el desenvolupament de projectes transversals: [30 punts].
- S'identifiquen els agents implicats en el desenvolupament del projecte però no existeixen estructures creades ni antecedents de treball en xarxa: [15 punts].
- No s'identifiquen els agents implicats en el projecte: [0 punts].
30
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
Hores totals de dedicació al projecte:
- 40 hores o més: [30 punts].
- Entre 25 i 39 hores: [15 punts].
- Entre 15 i 24 hores: [10 punts].
- Menys de 15 hores: [0 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-037-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-037-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei d'Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social excloent: Els espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles; Espais de millora en l'àmbit de salut mental; Espais de millora en l'àmbit de les persones amb discapacitat; Suport a la implantació i avaluació de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" (espais de millora); el Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans i Municipi cuidador.
Altres condicions: - Els municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants hauran de sol·licitar aquest suport tècnic coordinada i consensuadament amb altres municipis amb els que comparteixen serveis i recursos de la xarxa de salut pública (mínim 2 i màxim 4 municipis). Si bé la petició es realitzarà individualment, el suport es prestarà de manera grupal. Els municipis menors de 10.000 habitants queden exclosos dels subproductes de salut mental.
- Per sol·licitar un Pla d'actuació cal haver realitzat prèviament una Diagnosi, actualitzada com a màxim 2 anys abans, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud en cas de no haver-la realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35198