Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones grans

La finalitat del programa és detectar persones grans que es trobin en situació de soledat no desitjada i facilitar-les suport per revertir aquesta situació i/o millorar el seu benestar, tot implicant diferents agents del territori. S'adreça a persones majors de 75 anys, principalment que visquin soles, siguin o no conegudes per serveis socials, i a persones majors de 65 anys en situació de soledat detectada per serveis socials.
L'actuació inclou:
- Posada en marxa de diferents estratègies per identificar persones grans del municipi que es troben en situació de soledat no desitjada.
- Visites a domicili per valorar la situació d'aquestes persones a nivell personal, familiar i social, la dimensió del sentiment de soledat i el seu impacte en la vida quotidiana, així com els recursos personals per a fer-hi front.
- Pla d'intervenció personalitzat, d'acord amb la voluntat i interessos de la persona, adreçat a apoderar-la, ampliar les seves relacions personals i socials, estimular la seva participació activa en la comunitat i millorar la seva qualitat de vida.
- Impuls i seguiment d'activitats i recursos que donin resposta a les necessitats detectades.
- Contacte i coordinació amb la xarxa d'agents comunitaris (culturals, esportius, socials, personals, de voluntariat, etc.) que puguin vincular-se al projecte i fer-lo sostenible en el temps.
- Contacte permanent amb els serveis socials bàsics durant tot el procés de treball.

Aquest recurs s'adreça a Àrees Bàsiques de Serveis Socials.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Recursos d'atenció i participació de persones grans i acció comunitària
Subcriteris:
- Disposa d'un estudi diagnòstic o de detecció de persones grans en situació de soledat no desitjada al municipi/territori.
- Existeix un òrgan de coordinació estable amb entitats de persones grans (consell de gent gran, taula d'entitats de gent gran...).
- Compta amb un servei o programa de voluntariat que pot col·laborar amb NEXES.
- Existeix algun programa de dinamització comunitària adreçat a persones grans.
- Compta amb equipaments culturals i/o cívics, amb oferta d'activitats periòdica, que podrien vincular-se amb NEXES.

Puntuació:
- 1 criteri: [10 punts]
- 2 criteris: [20 punts]
- 3 criteris: [30 punts]
- 4 criteris: [40 punts]
- 5 criteris: [50 punts]
50
Població major de 65 anys
Població major de 65 anys de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (segons darreres dades disponibles a l'INE).

- Menys de 10.000 habitants: [10 punts]
- De 10.001 a 20.000: [20 punts]
- Més de 20.000: [30 punts]
30
Participació en l'anterior edició
- Ens locals que no hagin estat beneficiaris del recurs NEXES en l'edició 2022 [20 punts]
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-034-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-034-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens
Altres condicions: Els ens sol·licitants han de constituir una Àrea Bàsica de Serveis Socials. En cas que la sol·licitud sigui presentada per un ens supramunicipal caldrà especificar els municipis que seran beneficiaris de l'actuació i annexar una única fitxa de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - L'ens local ha de destinar, com a mínim, una persona professional encarregada de la coordinació del projecte, el seguiment dels casos i la interlocució amb l'empresa prestadora i la Diputació de Barcelona.
- L'ens local haurà de facilitar a l'empresa prestadora les dades de contacte de les persones beneficiàries en el moment que es posi en marxa el programa en el seu territori i, com a màxim, durant el primer mes. Aquestes dades podran provenir del padró municipal (en cas de ser persones no conegudes per serveis socials o altres serveis del territori). També ha de preveure els recursos o activitats que podrà posar a disposició del programa per donar resposta a les necessitats de les persones beneficiàries, mitjançant les entitats o equipaments presents en el territori.
- En cas que la sol·licitud sigui presentada per un ens supramunicipal aquest s'encarregarà de contactar i coordinar els municipis que seran beneficiaris de l'actuació.
- La Diputació de Barcelona distribuirà el nombre d'intervencions en funció de la puntuació obtinguda pels ens sol·licitants.
- En municipis menors de 5.000 habitants (inclosos en la sol·licitud d'un ens supramunicipal) que disposin del recurs "Dinamització de les persones grans" (codi 22067) es treballarà de forma coordinada amb el recurs "Nexes, atenció a la soledat no desitjada de les persones grans" (codi 35151) per a la vinculació de les persones identificades amb una situació de soledat no desitjada com a beneficiàries de les activitats de dinamització.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35153