Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Barris i comunitats: motors de transformació social

Suport econòmic per a l'impuls i reforç de projectes municipals en àrees urbanes complexes (barris).

L'objecte del fons és reduir les desigualtats socioeconòmiques, promoure la convivència inclusiva i un entorn urbà cohesionat i saludable a través de projectes de transformació integral als barris basats en l'enfortiment comunitari, l'apoderament del veïnat i el reforç de les aliances socials.

Els objectius estratègics d'aquest nou recurs es circumscriuen a l'impuls de projectes que permetin:
- L'apoderament comunitari.
- La millora objectiva de les condicions de vida de la població
- La igualtat d'oportunitats

Seran destinataris del fons els municipis de la província majors de 50.000 habitants (Padró) amb un IVSO (Índex de Vulnerabilitat Social) inferior a 100.
Aquest recurs és un dels elements vertebradors del projecte transformador "Barris i comunitats: motors de transformació social" per actuar en barris amb alta vulnerabilitat econòmica i social, alta diversitat d'origen i ètnica, elevada densitat, amb entorns urbans degradats o situacions d'infrahabitatge, baixa participació social/comunitària, alta dificultat d'accés i/o risc pèrdua d'habitatge, estigma del barri, alta taxa d'envelliment i/o situacions de pobresa material i energètica.

El present fons de prestació s'estructura en dues dimensions fonamentals:
- La definició i impuls d'una figura(es) professional(s) que treballi específicament en el projecte municipal al barri.
- L'impuls i suport a les accions que es desprenguin del projecte municipal al barri.

El suport es complementarà amb accions formatives, espais d'intercanvi i transferència de coneixement entre els municipis participants, divulgació de coneixement i aprenentatges en l'àmbit i avaluació dels projectes.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-22, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/359988748/C3-002-22.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa del projecte transformador "Barris i comunitats: motors de transformació social".
Les despeses vinculades a professional/s tècnic/s encarregat/s d'impulsar els projectes, ja siguin plantilla pròpia de l'ens o personal vinculat per una contractació externa, s'estableixen en un mínim de 50.000 euros i un màxim de 90.000 euros. En cas de no assolir-se l'import mínim, d'aquests 50.000 euros només s'abonarà l'import justificat per l'ens local. Aquestes despeses hauran de referir-se a personal vinculat a les funcions descrites a continuació:
- Planificar, coordinar i desplegar els recursos humans, tècnics, econòmics i materials per al desenvolupament del projecte, així com vetllar pel compliment dels seus objectius i per la interacció amb altres plans, programes i actuacions de l'àmbit d'actuació.
- Desplegar executivament el projecte en la seva dimensió territorial i social: dissenyar, programar i implementar les actuacions a través del foment de la participació social, l'impuls de les relacions veïnals i la coordinació amb els agents que operen al territori.
No es poden justificar despeses indirectes.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-013, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-013-22.pdf

En fase de justificació caldrà aportar un certificat emès pel secretari/a on consti el nombre de personal assignat al projecte i que acrediti que la seva categoria professional correspon a l'establerta a les bases del recurs. Aquest certificat haurà d'indicar si es tracta de personal propi de l'Ajuntament o per contractació externa.
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 30/04/2023
Altres condicions d'execució i justificació: 1)El projecte objecte de finançament haurà de focalitzar l'atenció en un barri concret (veure característiques dels barris objecte d'intervenció en la descripció del fons).
La memòria tècnica haurà d'incloure dades de diagnòstic i context sobre el barri
2)El projecte ha d'estar planificat i en curs o bé ser de nova creació amb una proposta d'actuació estructurada.
3)El projecte ha d'enfocar la intervenció en, almenys, un dels àmbits següents:
- Dret als espais de sociabilitat
- Dret a una existència autònoma
- Dret a la igualtat d'oportunitats
4)El projecte haurà d'estar centrat, com a mínim, en un dels entorns d'intervenció definits, a raó: espais públics, equipaments municipals i/o comunitats veïnals.
5)El projecte haurà d'estar estructurat en base a la metodologia següent:
- Mobilització de recursos intensiva i específica.
- Impuls de la gestió per projectes.
- Espais de treball compartit.
- Orientació a la coproducció.
6)Els i les professionals encarregats/des d'impulsar el projecte hauran de desenvolupar les funcions que es demanen a la memòria tècnica.
Aquest personal pot ser de nova contractació o bé integrat a les plantilles municipals.
El personal contractat haurà de tenir categoria mínima de tècnic mig (A1) o superior (A2) o anàlogues i amb perfil professional de l'àmbit de la intervenció social i/o tècnics de gestió de polítiques socials/públiques en la dimensió de planificació i programació.
7)El fons preveu la subvenció de totes aquelles activitats necessàries per a l'execució del projecte.
8)L'ajuntament es compromet a:
- Participació dels/de les professionals de l'ajuntament en les accions formatives i els espais d'intercanvi d'experiències i coneixement que organitzarà la Diputació de Barcelona en el marc del Programa.
- Foment de coneixement socioterritorial/acadèmic en l'àmbit i divulgació
- Promoure l'avaluació dels projectes implementats.
9)No s'estimaran sol·licituds de pròrroga del període d'execució

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022.
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • DIVERSITAT I NO-DISCRIMINACIÓ
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
  - Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  - Llei 10/2010 de les persones immigrades i retornades a Catalunya
  IGUALTAT
  - Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes;
  - Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
  - Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
  HABITATGE
  - Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
  - Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.
  BENESTAR
  - Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  - Llei 12/2007 de serveis socials.
  - Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència.
  - Llei 3/2018 de modificació de la Llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadania.
  SALUT
  - Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública
  - Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública
  CONSUM
  - Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35089