Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Seguretat alimentària

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats del consum d'aliments.
Es dona suport a accions de vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris de comerç minorista i restauració, producció d'àmbit local, transport d'aliments dins del terme municipal, implantació i verificació de sistemes d'autocontrol, foment de les pràctiques de manipulació i altres actuacions destinades a gestionar el risc derivat del consum d'aliments.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades tècniques associat a la sol·licitud
- Si es disposa d'un programa de seguretat alimentària actualitzat [10 punts].
- Si disposen o actualitzen un cens d'establiments d'acord amb els criteris registrals [5 punts].
- Si elaboren o actualitzen el mapa de risc d'establiment [5 punts].
- Segons el percentatge d'establiments a controlar en relació al seu cens:
. Menys de 1% [0 punts].
. De un 1% a un 10% [5 punts].
. De més de un 10% fins a un 30% [10 punts].
. Més de un 30% establiments [15 punts].
- Si elaboren materials o publicacions (no inclou la reprografia) [5 punts]
- Si es realitzen auditories de les activitats de seguretat alimentària [5 punts].
- Si es realitzen activitats formatives [5 punts].
- Si es realitzen anàlisis d'aliments:
. En laboratori extern [5 punts].
. En laboratori propi (o mixt) [10 punts].
60
Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració
- Menor o igual a 1.000 habitants [15 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [18 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [21 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants [24 punts].
- De 50.001 a 75.000 habitants [27 punts].
- Més de 75.000 habitants [30 punts].
30
Participació en els cercles de comparació intermunicipal de seguretat alimentària municipal (SAM)
- Els municipis que hi participen obtenen [10 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-068-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-068-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació:
Per a municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-018, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-018-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros o la quantitat sol·licitada per l'ens local, si és inferior.
- Encara que la justificació de despeses sigui correcta, si les activitats de control (classificació i
inspecció) que l'ens local manifesta que ha realitzat en el formulari associat a la justificació tenen un grau de desviació respecte al que va manifestar que faria en el formulari associat a la sol·licitud, s'aplicarà un factor de correcció a la baixa de la quantitat a percebre d'acord amb el barem següent:
Del 75% al 100% de l'activitat, 100% de l'ajut; del 50% al 75% de l'activitat, 80% de l'ajut; del 25% al 50% de l'activitat, 60% de l'ajut; menys del 25% de l'activitat, 40% de l'ajut.
- Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
    Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35087