Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Estudis de circuits esportius de proximitat - Equipaments 2030

S'ofereix l'elaboració de Projectes de senyalització de circuits esportius de proximitat. Els projectes, de circuits de com a màxim 15 km de recorregut (circular o d'anada i tornada), propers a instal·lacions esportives municipals, inclouran la relació d'elements de senyalització i complements afavoridors de la pràctica esportiva a instal·lar, amb localització georeferenciada, descripció de la identificació gràfica i descripció tècnica de fabricació, amidaments i una valoració econòmica.

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors. www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat
- Vinculació del circuit amb instal·lacions esportives properes, s'assigna 10 punts per a cada instal·lació, fins a [30 punts].
- Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació, amb el criteri següent:
. Fins a 5.000 habitants, fins a [10 punts].
. Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [20 punts].
. Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [30 punts].
. Més de 50.000 habitants, fins a [40 punts].
70
Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional
S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació mínima obligatòria, puguin aportar documentació addicional. Es valorarà si la documentació és completa i la seva qualitat tècnica.
Documentació addicional:
- Estudis de diagnosi del circuit esportiu, fins a [30 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-126-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-126-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - Cada sol·licitud incorporarà un sol itinerari.
- No s'acceptaran circuits inclosos en la seva totalitat o parcialment dins dels camins de les vies blaves.
- No s'acceptaran circuits amb presència important de trànsit rodat.
- No s'acceptaran circuits que no tinguin un bon estat de condicionament i que per tant no siguin aptes per la pràctica esportiva en la seva totalitat.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, als articles 25, 28, 30 i 33 del títol IV; Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya; Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34928