Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Assistència en el procés de relleu generacional als ens locals

L'anàlisi es pot dur a terme pel global de la plantilla o bé, en cas de necessitat de l'ens, per a col·lectius o àmbits específics de l'organització (exemples per col·lectius: policia local, brigada, tècnics,... o per àmbits: serveis generals, serveis tècnics, cultura,...). En funció de les necessitats de l'ens, l'assistència pot incloure:

1.- L'anàlisi d'edats i la seva evolució: el mapa de jubilacions: Aquesta línia té per objectiu analitzar l'edat de la plantilla i quina és la seva evolució. Es durà a terme un anàlisi considerant diferents variables de la mitjana d'edat dels empleats, l'anàlisi de la plantilla per grups d'edat i l'estudi de l'evolució de l'edat de tots els empleats. S'identifiquen quines serien les jubilacions previstes en un període de 10 anys i s'analitza com i a on afecta com ara el gènere, el grup/subgrup, la tipologia de llocs i l'estructura orgànica.

2.- La identificació de llocs clau del mapa de jubilacions, perfil dels llocs clau i cobertura de vacants: Dels llocs que es preveu la jubilació, s'identifiquen els llocs clau, i es defineix el seu perfil funcional, competencial i formatiu. Per la cobertura de les vacants per jubilació es duu a terme un anàlisi del potencial intern de l'organització.

3- Suport en l'elaboració del full de ruta del procés de relleu generacional: Aquesta línia preveu, finalitzades les línies 1 o 2, o bé identificats per l'organització llocs concrets que es jubilen, l'acompanyament a l'organització en el full de ruta a seguir en el procés de relleu generacional dissenyant actuacions concretes d'empleats de llocs clau que es jubilen a curt termini i que tenim identificats i descrits.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Existència d'un departament de recursos humans com a unitat orgànica diferenciada: [50 punts]
- Existència de, com a mínim, una dotació d'1 tècnic associat a l'àmbit de recursos humans: [25 punts]
- Existència d'un suport administratiu assignat a l'àmbit de recursos humans: [15 punts]
50
Es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus d'assistència en l'any immediatament anterior 35
Es prioritzaran els municipis de fins a 5.000 habitants 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-190-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-190-23.pdf
Altres condicions: L'assistència del punt 2: no es podrà sol·licitar si l'ens local no disposa d'un mapa de jubilacions a 10 anys vista que contingui la informació actualitzada següent: llocs, places, empleats, data naixement, data prevista jubilació, gènere, àmbit orgànic, tipologia de lloc.
L'assistència del punt 3: No es podrà sol·licitar aquesta línia si no es té identificats els lloc clau del mapa de jubilacions i el perfil dels llocs clau dels quals es vulgui aplicar el procés de relleu generacional.
Als municipis de més de 75.000 habitants que sol·licitin aquest recurs es prestarà un suport d'acompanyament com a assistència tècnica en totes les fases.

L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.adarh@diba.cat o al telèfon 934 049 360, sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34824