Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Estudis de la qualitat de l'aire

El recurs té per objectiu donar suport a la gestió municipal dins l'àmbit de la contaminació atmosfèrica, i inclou:
- Estudis de la qualitat de l'aire als municipis mitjançant unitats mòbils. Es mesuren els nivells de partícules, de diòxid de nitrogen (NO2), d'ozó i de benzè. Durada aproximada de les mesures: 2 mesos.
- Estudis de llarga durada de partícules. Durada aproximada de les mesures: 6 mesos.
- Estudis de benzo(a)pirè mitjançant filtres de partícules PM10. Durada aproximada de les mesures 4 mesos (entre novembre i febrer).
- Estudis de curta durada de partícules a diversos punts del municipi mitjançant analitzadors portàtils. Durada aproximada de les mesures: 3 dies.
- Estudis de NO2 a diversos punts del municipi mitjançant captadors passius. Durada aproximada de les mesures: 3 setmanes.
- Elaboració de plans de millora de la qualitat de l'aire i altres actuacions derivades d'aquests plans.
- Altres estudis de la qualitat de l'aire, que l'ajuntament ha de concretar en la sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb preferència els que tinguin més de 20.000 habitants
Les sol·licituds rebudes primer s'agruparan per tipologia d'estudi, i després s'estimaran per cada tipologia d'estudi d'acord amb la puntuació obtinguda fins a l'exhauriment dels recursos disponibles.
20
Grau d'idoneïtat de l'estudi sol·licitat
Es prioritzaran els municipis amb nivells més elevats de contaminació atmosfèrica i els que no disposin d'una estació fixa de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds rebudes primer s'agruparan per tipologia d'estudi, i després s'estimaran per cada tipologia d'estudi d'acord amb la puntuació obtinguda fins a l'exhauriment dels recursos disponibles.
20
Municipis inclosos dins una zona declarada de protecció especial de l'ambient atmosfèric
Les sol·licituds rebudes primer s'agruparan per tipologia d'estudi, i després s'estimaran per cada tipologia d'estudi d'acord amb la puntuació obtinguda fins a l'exhauriment dels recursos disponibles.
20
Ens locals que no hagin rebut suport per realitzar un estudi similar en els darrers 3 anys
Les sol·licituds rebudes primer s'agruparan per tipologia d'estudi, i després s'estimaran per cada tipologia d'estudi d'acord amb la puntuació obtinguda fins a l'exhauriment dels recursos disponibles.
40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local.
Altres condicions: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals, els estudis poden estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic;Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental

Tel. 934 022 994
ot.avga@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34661