Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Projecte Transformador: Suport a la implementació Municipal de "Joventut Esportiva, Societat Activa"

Aquest recurs té com a objectiu principal abordar l'abandonament esportiu prematur i utilitzar l'activitat fisicoesportiva com a eina de desenvolupament pel col·lectiu adolescent i jove.
Implica la incorporació en els serveis d'esports municipals de la figura d'educadors/es esportiu/ves que tingui una dedicació d'acompanyar als i les adolescents i joves (12-18 anys) en la definició i realització d'activitats de caire esportiu, lúdic, saludable, inclusiu i innovador, tant en l'àmbit de l'espai públic (parcs i places, platges i boscos...) com dels propis equipaments educatius (patis de les escoles i dels instituts) dels municipis, posant especial èmfasi en el col·lectiu femení.
Es posaran a l'abast dels ens locals, a càrrec de la Diputació de Barcelona, assessorament, formació als/les educadors/es esportius/ves i eines de suport, amb la intenció de formar i monitoritzar l'impacte de l'actuació portada a terme pels i les educadors/es esportius/ves.
D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022, 2023.
Més informació a: www.diba.cat/es/web/esports/projecte-joventut-esportiva-societat-activa


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Participació l'any 2021 en la prova pilot del Projecte Transformador: Joventut Esportiva, Societat Activa 60
Index de vulnerabilitat en la població (IVSO) 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per municipi
Altres condicions: Aquells municipis que tinguin un atorgament pluriennal 22-23 en aquest recurs, no poden sol·licitar-ho enguany.
La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles.
És necessària la participació de l'ens com a promotor dels esdeveniments i programes d'activitat esportiva del projecte.
Aquest recurs va destinat principalment a prestar suport econòmic per a l'organització d'activitats esportives amb col·lectius vulnerables, a través d'educadors/es esportius. En el cas que els municipis no disposin d'aquests perfils i necessitin contractació, el personal contractat haurà de ser preferentment llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
Aquest recurs no té formulari associat, es sol·licita directament a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) i requereix que indiqueu el nombre d'usuaris que podran beneficiar-se d'aquest ajut econòmic en el camp d'Observacions del formulari on line.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències
a entitats que, en tot cas, hauran de ser entitats sense ànim de lucre.
Els municipis beneficiaris rebran un ajut de com a màxim 50.000,00 euros l'any 2023 i 50.000,00 euros l'any 2024.
Import màxim d'ajut: 100.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf

- Bimensualment, fins al desembre de 2024, s'aportarà per part dels municipis full de càlcul amb indicadors de seguiment, segons model disponible a www.diba.cat/es/web/esports/projecte-joventut-esportiva-societat-activa
- Al desembre de 2023 i desembre de 2024 s'aportaran memòries de realització segons model disponible a www.diba.cat/es/web/esports/projecte-joventut-esportiva-societat-activa
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: Es realitzarà un seguiment mensual de l'evolució del projecte a través de reunions de seguiment. A més caldrà el lliurament per part dels municipis beneficiaris d'indicadors bimensuals i memòries anuals.
L'ens local, en cas de rebre atorgament, ha de preveure la presència de la marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial en el cas que es faci difusió pública de l'esdeveniment esportiu puntual i /o del programa esportiu continuat en qüestió, tal i com estableix el Règim regulador del Catàleg 2023. Aquesta presència de marca/imatge corporativa, podrà ser requerida en el tràmit de justificació.
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
    local de Catalunya
    Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Esports

Tel. 934 722 464
gs.esports@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34516