Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Benestar i ciutadania

Tallers d'emancipació - Noves Oportunitat Educatives 4.10

Recurs vinculat al projecte transformador "Noves Oportunitat Educatives 4.10" en el qual es realitzen diferents tipologies de tallers, amb una durada no superior a les 2 hores, per a grups de màxim 25 persones:
- Tallers, per a joves amb la finalitat d'afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant els materials "fem tec!" (www.diba.cat/web/fem-tec)
- Tallers per a joves amb la finalitat de fomentar l'associacionisme juvenil.
- Tallers per a joves amb la finalitat de promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de recursos
- Tallers per a professionals de joventut amb la finalitat de mostrar els continguts i possibles usos dels materials "fem tec!" (www.diba.cat/web/fem-tec)


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Existència d'equipament adient on desenvolupar els tallers en l'àmbit territorial de l'ens local
Vinculació dels tallers d'emancipació a les polítiques de joventut de l'ens local
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-140-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-140-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Les quatre tipologies de tallers son excloents entre sí i el nombre màxim de tallers que es poden sol·licitar per cada ens local és de 10

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Comunicació del responsable de l'ens local, a través del PMT, conforme s'han realitzat els tallers així com una breu valoració.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34457