Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Defensa judicial

Consisteix en la designació d'un lletrat o d'una lletrada perquè dugui a terme la defensa dels ens locals en els procediments en què són part, preferentment els de caràcter
contenciós administratiu, civil i social. Aquest recurs s'adreça de manera especial als ens locals de menor capacitat econòmica i de gestió.

La representació judicial és a càrrec de l'ens peticionari, tant pel que fa a la designa com a la contractació.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'objecte del litigi no pot donar suport o rebutjar la impugnació d'actes i acords municipals per part dels membres de les corporacions que hi hagin votat en contra
L'objecte del litigi no pot ser la impugnació d'actes i acords municipals per part de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya
En el litigi no poden ser part contrària ni altres ens locals ni aquesta Diputació
En el supòsit que s'hagi d'externalitzar la prestació, l'ens peticionari haurà d'assumir el 50% de la despesa de l'assistència, IVA inclòs

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: - Sol·licitud electrònica de l'Alcaldia/Presidència adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona.
- Notificació electrònica per la qual s'acorda comparèixer al procediment o interposar-lo; designar representant, i nomenar el lletrat o la lletrada que designi la Diputació per dur a terme la defensa.
- Còpia digital i certificada de la citació judicial amb tots els seus annexes.
- Còpia digital i certificada de l'expedient judicial, si és el cas.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La representació judicial és a càrrec de l'ens peticionari, tant pel que fa a la designació com a la contractació.
- En cas que l'objecte del litigi i el volum de feina dels tècnics de la Direcció de Serveis Jurídics facin necessària la designació de professional extern per dur a terme la defensa, l'ens peticionari haurà d'assumir el 50% de les despeses del seu contracte.

Normativa aplicable:

  • Reglament sobre l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil; Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Tots els trams.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2023
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Assistència Jurídica Local

Tel. 934 022 205
s.assistenciajl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34335