Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Noves oportunitats educatives 4.10: impuls als itineraris educatius de la població jove

Participació en el finançament d'actuacions i projectes que abordin el disseny i la implantació de sistemes d'informació per millorar la gestió, la qualitat de la informació i una resposta personalitzada de recursos i serveis sobre l'abandonament escolar prematur a escala local; que desenvolupin xarxes entre professionals per estructurar i coordinar la tasca dels diferents sectors i àmbits professionals que intervenen o poden intervenir en els itineraris educatius dels joves i al llarg de la vida; i que prestin serveis i actuacions per contribuir a generar noves oportunitats educatives dels joves i al llarg de la vida mitjançant l'orientació i l'acompanyament personalitzat.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Requisits de concessió:
Població diana 16-24: valoració automàtica a partir de les dades oficials de població.
S'elabora un coeficient poblacional 16-24 que estableix una distribució progressiva on, a major grandària de població 16-24 de l'ens sol·licitant, major proporció s'obté.
Percentatge de seccions censals amb risc de vulnerabilitat: valoració automàtica a partir de les dades de l'Atles de distribució de renda de les llars del Instituto Nacional de Estadística.
A partir de les dades de l'Atles de distribució de renda de les llars del Instituto Nacional de Estadística, s'elabora un indicador que estableix una distribució progressiva on, a major percentatge de seccions censals amb més del 25% de la seva població per sota dels 10.000 euros d'ingressos per unitat de consum, major proporció s'obté.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens sol·licitant.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6 quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 02/08/2021 a 30/09/2021
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
33216