Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Equitat educativa: impuls dels serveis comarcals davant la crisi social i sanitària de la COVID-19

Participació en el finançament de polítiques de suport, compensació i reequilibri educatiu per:
1) actuacions encaminades a mantenir i reforçar la capacitat d'accés als serveis educatius, fent viable l'activitat continuada i la qualitat en aprenentatge durant el transcurs del desescalament, en el temps d'estiu, en la gestió de nous riscos sanitaris i en el retorn a la nova normalitat.
2) Atendre necessitats de despesa dels consells comarcals i contribuir al sosteniment de les activitats d'interès públic i social que duen a terme les entitats educatives i,
3) Potenciar polítiques d'acompanyament a la població més vulnerable que, amb caire compensatori, mitiguin les mancances i els dèficits generats pel confinament i per la crisi econòmica i social que se'n deriva.
La dotació del fons es distribuirà de la següent forma:
1. Quantia mínima: s'estableix una quantia mínima individual per ens local beneficiari de 7.500,00 euros. La dotació destinada per aquest criteri ascendeix a un total de 82.500,00 euros.
2. Criteri poblacional: la quantia restant fins a completar la dotació total del fons es distribuirà de forma directament proporcional a la població (dades del padró municipal referides a 1 de gener de 2020) de cada consell comarcal. La quantia individual per cada ens s'obtindrà dividint la població de cada consell comarcal entre la població total de tots els consells comarcals i multiplicant-la per la quantitat total destinada a aquest criteri (17.500,00 euros).


Destinataris:
Consells comarcals

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022
Altres condicions d'execució i justificació: - Import mínim de l'ajut: 7.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per complementar proporcionalment els ajuts de la resta de consells.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
33205