Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Barris i comunitats: motors de transformació social

Suport econòmic per a l'impuls i reforç de projectes municipals en àrees urbanes complexes (barris). L'objecte del fons és reduir les desigualtats socioeconòmiques, promoure la convivència inclusiva i un entorn urbà cohesionat i saludable a través de projectes de transformació integral als barris basats en l'enfortiment comunitari, l'apoderament del veïnat i el reforç de les aliances socials.

Els objectius estratègics d'aquest recurs es circumscriuen a l'impuls de projectes que permetin:
- L'apoderament comunitari.
- La millora objectiva de les condicions de vida de la població
- La igualtat d'oportunitats

Seran destinataris del fons els municipis de la província de més de 65.000 habitants (padró INE 2020) amb un Índex de Vulnerabilitat Social inferior a 100 (IVSO calculat per al 2020).
Aquest recurs és un dels elements vertebradors del projecte transformador "Barris i comunitats: motors de transformació social" per actuar en barris amb alta vulnerabilitat econòmica i social, alta diversitat d'origen i ètnica, elevada densitat, amb entorns urbans degradats o situacions d'infrahabitatge, baixa participació social i comunitària, alta dificultat d'accés i/o risc de pèrdua d'habitatge, estigma del barri, alta taxa d'envelliment i/o situacions de pobresa material i energètica.

S'estructura en dues dimensions fonamentals:
- La definició i impuls de figures professionals que treballin específicament en el projecte municipal al barri.
- L'impuls i suport a les accions que es desprenguin del projecte municipal al barri.

El suport es complementarà amb accions formatives, espais d'intercanvi i transferència de coneixement entre els municipis participants, divulgació de coneixement i aprenentatges en l'àmbit i avaluació dels projectes.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

- Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa del projecte transformador "Barris i comunitats: motors de transformació social".
- Les despeses vinculades a professionals encarregats d'impulsar els projectes s'estableixen en un mínim de 50.000 euros i un màxim de 90.000 euros, i hauran de referir-se a personal vinculat a les funcions següents:
- Planificar, coordinar i desplegar els recursos humans, tècnics, econòmics i materials per al desenvolupament del projecte, així com vetllar pel compliment dels seus objectius i per la interacció amb altres plans, programes i actuacions de l'àmbit d'actuació.
- Desplegar executivament el projecte en la seva dimensió territorial i social: dissenyar, programar i implementar les actuacions a través del foment de la participació social, l'impuls de les relacions veïnals i la coordinació amb els agents que operen al territori.
- Les despeses de personal podran correspondre als capítols I i II.
- No es poden justificar despeses indirectes.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-051, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-051-21.pdf

En fase de justificació caldrà aportar un certificat del secretari/a on consti la relació de professionals assignats al projecte (nom, cognoms, DNI i categoria professional) que acrediti la seva categoria laboral i especifiqui si ha estat contractat per capítol I o II.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022
Altres condicions d'execució i justificació: 1) El projecte objecte de finançament haurà de focalitzar l'atenció en un barri concret (veieu característiques dels barris objecte d'intervenció en la descripció). La memòria tècnica haurà d'incloure dades de diagnòstic i context sobre el barri.
2) El projecte ha d'estar planificat i en curs, o bé ser de nova creació amb una proposta d'actuació estructurada.
3) El projecte ha d'enfocar la intervenció en, com a mínim, un dels àmbits següents:
- Dret als espais de sociabilitat
- Dret a una existència autònoma
- Dret a la igualtat d'oportunitats
4) El projecte haurà d'estar centrat, com a mínim, en un dels entorns d'intervenció definits: espais públics, equipaments municipals i/o comunitats veïnals.
5) El projecte haurà d'estar estructurat en base a la metodologia següent:
- Mobilització de recursos intensiva i específica
- Impuls de la gestió per projectes
- Espais de treball compartit
- Orientació a la coproducció.
6) Les persones encarregades d'impulsar el projecte hauran de desenvolupar les funcions que es demanen a la memòria tècnica. Aquest personal pot ser de nova contractació o bé estar integrat a les plantilles municipals. El personal contractat haurà de tenir categoria mínima de tècnic mig (A2) o superior (A1) o anàlogues, i amb perfil professional de l'àmbit de la intervenció social i/o de gestió de polítiques socials en la dimensió de planificació i programació.
7) El fons preveu la subvenció de totes aquelles activitats necessàries per a l'execució del projecte.
8) L'Ajuntament es compromet a:
- Participació del seu personal a les accions formatives i els espais d'intercanvi d'experiències i coneixement que organitzarà la Diputació de Barcelona.
- Fomentar el coneixement socioterritorial, acadèmic i la divulgació en l'àmbit del projecte.
- Promoure l'avaluació dels projectes implementats.
9) No s'estimaran sol·licituds de pròrroga del període d'execució.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
  • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació; Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya; Llei 10/2010 de les persones immigrades i retornades a Catalunya; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici; Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Llei 12/2007 de serveis socials; Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència; Llei 3/2018 de modificació de la Llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadania; Llei 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública; Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
33145