Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Activitats en matèria de memòria democràtica

Suport econòmic a activitats realitzades pels ens locals en matèria de memòria democràtica.
S'entén per memòria democràtica les actuacions destinades a recuperar, reparar, dignificar, investigar, difondre i reflexionar a l'entorn d'espais, fets, persones i col·lectius relacionats amb la II República, la Guerra Civil i la Dictadura i, especialment, amb la repressió, l'exili i la lluita antifranquista.
S'entén per Espais de Memòria aquells espais d'accés públic amb elements commemoratius,d'interpretació o amb vestigis immobles visitables, corresponents a la II República, la Guerra Civil o la Dictadura.
Inclou activitats:
- De reconeixement de la lluita antifranquista i de reparació de col·lectius i persones víctimes de la repressió franquista
- Relacionades amb la recuperació, dignificació, senyalització i museïtzació d'Espais de Memòria
- De recerca, reflexió, difusió i divulgació de fets, col·lectius i persones relacionades amb la II República, la Guerra Civil i la Dictadura (especialment les relacionades amb el 90 aniversari de la proclamació de la II República).
L'objectiu del recurs és contribuir a la recuperació de la memòria democràtica als pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona, impulsar les polítiques en aquest àmbit i col·laborar amb els ens locals en el seu desenvolupament. En aquest marc, es persegueix fomentar el reconeixement i la reparació de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista; reivindicar els fets, les persones i els valors de la lluita antifranquista i impulsar la seva difusió; i dignificar l'espai públic amb elements commemoratius i de senyalització o interpretació.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació i execució, innovació, avaluació i claredat expositiva
Concepció i objectius. Valoració molt positiva: de 8 a 10 punts; bastant positiva: de 5 a 7 punts; poc positiva: de 1 a 4 punts; negativa: 0 punts
Claredat expositiva. Valoració molt positiva: de 8 a 10 punts; bastant positiva: de 5 a 7 punts; poc positiva: de 1 a 4 punts; negativa: 0 punts
Elements innovadors. Valoració molt positiva: de 8 a 10 punts; bastant positiva: de 5 a 7 punts; poc positiva: de 1 a 4 punts; negativa: 0 punts
Execució tècnica. Valoració molt positiva: de 4 a 5 punts; bastant positiva: 3 punts; poc positiva: de 2 a 1 punts; negativa: 0 punts
Mecanismes d'avaluació. Valoració molt positiva: de 4 a 5 punts; bastant positiva: 3 punts; poc positiva: de 2 a 1 punts; negativa: 0 punts
40
Treball en xarxa: grau de participació d'altres ajuntaments, de la societat civil i d'altres agents locals
Projecte en col·laboració amb altres ajuntaments: fins a 15 punts
Projecte en col·laboració amb entitats locals: fins a 10 punts
Projecte en col·laboració amb altres agents: fins a 5 punts
No s'ha desenvolupat cap mecanisme de participació: 0 punts
15
Existència al municipi d'un o més Espais de Memòria de titularitat municipal, d'accés públic, amb vestigis immobles, elements commemoratius i/o d'interpretació visitables, i grau de relació del projecte amb aquests
Existència d'un espai museïtzat (màxim: 10 punts):
- amb elements d'interpretació i obert regularment al públic: fins a 10 punts
- parcialment senyalitzat i accessible: fins a 5 punts
Relació del projecte amb l'Espai de memòria punts (Màxim: 5 punts)
Relació alta: de 4 a 5 punts; relació parcial: 3 punts; cap relació: 0 punts
15
Activitat relacionada amb el 90 aniversari de la proclamació de la II República
Relació del 100% del projecte amb el 90 aniversari: de 10 a 15 punts
Relació d'una part del projecte amb el 90 aniversari: de 9 a 1 punts
Cap relació del projecte amb el 90 aniversari: 0 punts
15
Activitat de reconeixement de la lluita antifranquista i de reparació de persones i col·lectius víctimes de la repressió
Activitats d'homenatge i reparació: fins a 8 punts
Activitats pedagògiques: fins a 3 punts
Estudis: fins a 2 punts
Jornades, conferències, taules rodones: fins a 2 punts
15
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a: www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Els ens sol·licitants podran adjuntar documents en pdf corresponents a la programació d'activitats o a les característiques físiques i d'accessibilitat dels Espais de Memòria.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
- Les despeses del Capítol 1 poden ser fins a un 25%, com a màxim, del cost total de l'activitat.
- En el Capítol 2 queden excloses les despeses d'àpats i dietes, i les corresponents a equipament, material inventariable, obres, infraestructures i subministraments.
Import màxim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 17/05/2021 a 30/06/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Tel. 934 049 082
dsscg.memdemocratica@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
32727