Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Edició extraordinària dels ajuts per a l'adquisició d'habitatges

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l'adquisició d'habitatges sota dues línies d'actuació:
A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
B. La compra d'habitatges a preu per sota mercat. S'entén que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO que estableix la normativa vigent.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Requisit de superficie de l'habitatge
Superfície útil entre 45 i 120 m2
Requisit de preu màxim en la compra a preu per sota mercat
Preu de compra inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO
Valoracions complementàries, d'acord amb el que resulti de l'informe tècnic sobre l'estat de conservació annex a la sol·licitud
- El bon estat de conservació de l'habitatge
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d'habitabilitat.
- L'estat d'ocupació de l'habitatge.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-209, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-209-21.pdf
1) Certificació Intervenció/Secretaria de l'Ajuntament en la que hi constin les dades següents: a. identificació de l'habitatge objecte d'adquisició / b. superfície de l'habitatge / c. identificació del venedor/ d. preu de compra / e. Altres condicions de la transmissió.
2) Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge signat per tècnic competent. Es requereix presentar un informe tècnic per cada habitatge: Model_C1-150-21.pdf, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/345769268/Model_C1-150-21.pdf
3) En cas d'Adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015, còpia de la resolució de l'Agència de l'habitatge de Catalunya mitjançant la qual s'acorda l'exercici del dret de tanteig del Decret llei 1/2015 sobre l'habitatge, en benefici del municipi o d'altres entitats vinculades que en depenen o de societats mercantils de capital íntegrament públic.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Cada Ajuntament només pot ser beneficiari d'un ajut en el marc del Catàleg de serveis de cada anualitat. En cas que hi hagi més d'una edició, seran desestimades les sol·licituds presentades pels ens locals que ja hagin estat beneficiaris de l'ajut en edicions anteriors del mateix any. En la sol·licitud ha de constar:
1) L'actuació a realitzar amb identificació de l'habitatge
2) La línia de suport que es sol·licita: exercici del dret de tanteig i retracte o compra a preu sota mercat.
3) El preu d'adquisició de l'habitatge.

- El termini de presentació de les sol·licituds restarà obert fins esgotar el crèdit de la present convocatòria, i com a màxim, fins al 30 de setembre de 2021.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6. Despeses complementaries que no siguin el preu d'adquisició (notaria, registre propietat, impostos o altres)
Despesa subvencionable és la despesa d'inversió corresponent al preu d'adquisició de l'habitatge.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Escriptura pública de compra de l'habitatge.
Període d'execució i justificació: Execució anticipada: 01/10/2020 a 30/09/2021
Justificació: fins 31/10/2021

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 17/05/2021 a 30/09/2021
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
32706