Fitxa del recurs

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Urbanisme i habitatge

Reforç extraordinari del Servei d'Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)

Suport econòmic extraordinari als Serveis d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH implantats i en funcionament previstos en el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de Presidència i consultable a https://comunitatxslh.diba.cat/sites/comunitatxslh.diba.cat/files/programa_i_marc_regulador_sidh_2020.pdf. El SIDH és un programa transversal del Servei d'Acció Social i l'Oficina d'Habitatge.
Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.
La quantia del suport econòmic es calcula multiplicant l'import pel manteniment d'una estructura de suport pel coeficient d'actuacions practicades on:
a) L'import per al manteniment d'una estructura de suport s'estableix segons el tram poblacional de l'ens destinatari on el volum de població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la població dels municipis de la seva àrea d'influència (cobertura del SIDH).
b) El coeficient d'actuacions practicades es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio d'expedients gestionats per hora setmanal d'atenció del SIDH.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
32692