Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Finançament de projectes d'innovació social en les cures

Suport econòmic a actuacions innovadores dels ens locals en l'àmbit de les cures, enteses com activitats relacionades amb les necessitats més bàsiques i rellevants per a l'existència i reproducció de les persones en la societat, que tenen una dimensió material i emocional.
Aquestes actuacions han de consistir en el desenvolupament i implementació de noves idees (productes, serveis o models) per satisfer les necessitats socials i crear noves relacions o col·laboracions socials.
Els projectes poden estar en fase d'execució o de disseny però a 31 de desembre de 2021 han d'estar en execució.
Es dona suport a programes i actuacions que vagin encaminades a:
- Promoure l'autonomia personal i la qualitat de vida al domicili i a la comunitat de les persones grans amb dependència o fragilitat, o de persones amb discapacitat.
- Fomentar l'acompanyament, suport i autocura de persones cuidadores no professionals o professionals.
- Fomentar la corresponsabilitat en l'àmbit de les cures.
- Afavorir la criança responsiva i les habilitats parentals.
- Impulsar o potenciar xarxes comunitàries en l'àmbit de les cures.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Impacte social del projecte
Actuació que inclou la perspectiva de gènere: [10 punts].
Actuació que inclou la perspectiva interseccional, la qual té en compte diferents eixos de desigualtat i com interactuen entre si: [5 punts].
Més de 15 persones beneficiàries: [5 punts].
Actuació que promou la professionalització de les cures, la creació d'ocupació i la qualitat de l'ocupació en el sector: [5 punts].
Actuació que dona resposta a necessitats socials que s'han vist afectades per la Covid 19 i que està en funcionament: [5 punts].
30
Innovació en el producte, servei o model
Actuació que incorpora innovació en termes de noves eines, metodologies o solucions tècniques per a l'atenció centrada en la persona i impacte en la qualitat de vida: [10 punts].
Actuació que incorpora noves solucions tecnològiques en la resposta a necessitats de cures: [10 punts].
Projecte pilot que no s'hagi dut a terme anteriorment en el municipi: [10 punts].
30
Innovació en relacions o col·laboracions socials
Actuació que incorpora innovació en termes de noves solucions organitzatives o relacionals a les necessitats de cures: [10 punts].
Actuació que promou el compromís de la comunitat, la participació de la societat civil, i el treball en xarxa amb entitats privades, socials o veïnals, universitats o centres de recerca: [5 punts].
Actuació que promou la participació i l'empoderament de persones receptores de cures, i del seu entorn, i la coproducció de serveis: [5 punts].
Actuació que incorpora la transversalitat interna en el propi ens i/o la col·laboració entre serveis públics: [5 punts].
Actuació que promou projectes d'iniciativa social i/o d'economia social i solidària i/o compta pel seu desenvolupament amb entitats/empreses del sector de les cures que gaudeixen de plans d'igualtat i protocols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe, d'orientació sexual i/o d'identitat de gènere: [5 punts].
30
Qualitat tècnica del projecte
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució: [5 punts].
Projecte que incorpora mecanismes de seguiment i avaluació: [5 punts].
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-210, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-210-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autnomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 17/05/2021 a 30/06/2021
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.depivulnerabilitat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
32665