Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Dinamització de l'ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants

Suport econòmic pel desenvolupament d'actuacions per promoure l'ocupació i reforçar les estructures dels serveis locals d'ocupació municipals mitjançant la contractació de persones en situació d'atur.
La crisi sanitària derivada de la COVID-19 està tenint importants conseqüències en l'aturada de l'economia i en el mercat de treball, no només amb la destrucció de llocs de treball i la lenta recuperació de l'ocupació perduda, sinó també en les capacitats de gestió dels ens locals de menor dimensió per a promoure la reactivació econòmica i social del seu territori. Aquest recurs permet que els municipis de fins a 10.000 habitants disposin de recursos addicionals per optimitzar l'impacte de la seva acció local contra l'atur, i reforcin la prestació dels serveis municipals, mitjançant el foment de la contractació de persones en situació d'atur.
Per a calcular el fons de prestació, s'han pres com a referència els següents criteris de distribució:
- Població segons la darrera dada del padró municipal publicat (2020) (Font de les dades: Idescat).
- Assignació d'una quantia fixa a cada municipi de fins a 10.000 habitants. Aquesta quantia s'ha definit d'acord a l'import equivalent al salari de 3 mesos del grup de titulació Agrupacions professionals (antic grup E). La quantia establerta és de 5.787,25 euros.
Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-004-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/345769275/C3-004-21.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 4.
Despeses de personal corresponents al Capítol 1 i despeses de Capítol 4. No són elegibles en aquesta modalitat les despeses de formació que hagin realitzat les persones contractades.
Documentació per a la justificació: Dades tècniques C4-049, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-049-21.pdf
Formulari associat C4-050, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-050-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació voluntària fins 15/11/2021 i final 02/01/2022 a 30/04/2022
Altres condicions d'execució i justificació: Els destinataris han de ser persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació.
Cal adjuntar els dos formularis associats a la justificació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
32477