Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Elaboració d'inventaris de béns

És un estudi d'aflorament dels béns i drets, de qualsevol naturalesa, que constitueixen el patrimoni de l'entitat, elaborat segons els criteris de gestió que regulen el servei descrit a la part de Suport, i buscant deixar a l'entitat en condicions d'iniciar l'ús d'aquest servei.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Aquestes actuacions requereixen d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada. Un cop aprovada l'actuació, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.
- L'ordre d'acceptació de les peticions rebudes queda regulat en el punt C.6 del protocol del conveni ASGEL, atenent-se a mida de que es disposa de capacitat.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria econòmica exercici 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
26800