Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Plans de viabilitat econòmica

Es tracta d'un estudi amb tècniques estadístiques que té l'objectiu de poder planificar els futurs escenaris econòmics i financers en els propers exercicis. A més, si cal, analitza l'aplicació de mesures correctores immediates necessàries per recuperar els equilibris econòmics i financers.
En aquest cas l'abast de l'actuació sempre serà el grup municipal consolidable als efectes dels controls d'estabilitat, parteix del darrer exercici liquidat i compren l'exercici corrent més 1, 3 o 5 exercicis futurs.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)
Cal haver liquidat l'exercici 2018 per efectuar l'actuació

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Liquidació del pressupost per capítol, Romanent de tresoreria, informe de controls derivats de la llei orgànica 2/2013

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Quan per raons tècniques no sigui possible iniciar l'actuació dins de la vigència de la convocatòria, podrà ser ajornada a la convocatòria següent.
- Quan una petició no s'hagi pogut atendre durant dos exercicis consecutius per no disposar-se del tancament a 30 de setembre, la petició restarà anul·lada d'ofici.
- Aquestes actuacions requereixen d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada. Un cop aprovada l'actuació, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions (municipis de fins a 20.000 habitants).
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria econòmica exercici 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
26798