Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Polítiques de mercat de treball

Accions de desenvolupament competencial per persones en situació d'atur o en un lloc de treball en condicions precàries

Ajuts a projectes d'interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció de la competitivitat de la indústria local i que es fonamentin en una estratègia territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d'accions de desenvolupament competencial i retenció del talent de persones en situació d'atur i/o de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Qualitat tècnica del projecte
Coherència (fins a un màxim de 20 punts): Valoració dels objectius previstos i les activitats amb relació als resultats a assolir i a la metodologia de treball plantejada.

Viabilitat (fins a un màxim de 20 punts): Valoració de les activitats previstes i de la seva programació, així com de la seva vinculació amb els recursos a emprar i el pressupost previst per portar-les a terme.

Seguiment i avaluació: (fins a un màxim de 15 punts): Valoració dels instruments i els mecanismes plantejats per fer el seguiment i avaluació de l'actuació.

Col·laboració publicoprivada (fins a un màxim de 15 punts): Valoració de les estratègies d'aproximació al teixit empresarial, de les dinàmiques que s'implementin per afavorir la col·laboració publicoprivada i la participació del teixit empresarial en el projecte, que hauran de ser coherents amb les necessitats del territori i els objectius que es volen assolir.
70
Destinataris del projecte
Valoració de la caracterització de les persones en situació d'atur o en millora d'ocupació i del sector d'activitat industrial objecte de la intervenció, així com de l'adequació del projecte a les característiques del mercat de treball local i de l'estructura productiva territorial.
15
Justificació del projecte
Valoració de l'adequació del projecte a l'objecte i finalitat establerts a la base 2 de la convocatòria, així com de la seva coherència amb les característiques socioeconòmiques, amb l'estratègia de desenvolupament local de cada territori i amb els aprenentatges adquirits en anteriors projectes o iniciatives territorials.
15

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Sol·licitud de subvenció, memòria tècnica i pressupost.
Vegeu models a: www.diba.cat/web/economieslocals/ocupacio-a-la-industria-local
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens local ha de tenir un mínim de 30.000 habitants (Font: darrera dada publicada al Padró Municipal d'Habitants -IDESCAT-, en el moment de publicació de la convocatòria).
- Aquells ens locals que tinguin menys de 30.000 habitants també es podran presentar mitjançant una agrupació territorial, sempre i quan amb aquesta agrupació territorial s'assoleixi un mínim de 30.000 habitants. En aquest cas, hauran d'acreditar-la i designar un representant que serà l'interlocutor i responsable de l'acció davant la Diputació de Barcelona. Al respecte, també convé destacar que no és necessari que les entitats agrupades siguin territorialment colindants, sempre i quan, comparteixin la mateixa especialitat productiva.
- Aquells ens locals que impulsin projectes d'àmbit comarcal també es podran presentar encara que el seu territori d'actuació tingui un nombre inferior a 30.000 habitants.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 75%
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 75 % del pressupost elegible i revisat per la Diputació de Barcelona referent als projectes subvencionats, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. L'ens local beneficiari haurà d'aportar la resta fins cobrir el 100% del cost del citat pressupost.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Documentació per a la justificació: Justificació de despeses i memòria tècnica.
Vegeu models a: www.diba.cat/web/economieslocals/ocupacio-a-la-industria-local
Període d'execució i justificació: Justificació 2019: 30/06/2020
Justificació 2020: 30/06/2020
Altres condicions d'execució i justificació: - Execució: des de l'1 de gener de 2018 fins al 30 d'abril de 2020.
- Justificació parcial simplificada i obligatòria: com a màxim, el 15 d'octubre de 2018.
- Justificació parcial obligatòria: com a màxim, el 15 de setembre de 2019.
- Justificació final: com a màxim, el 30 de juny de 2020.

Normativa aplicable:

  • Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 9 de novembre de 2017, d'aprovació de la convocatòria 2018-2020 i les bases específiques per a la concessió de subvencions per promoure l'ocupació a la indústria local, per al període 2018-2020.
    Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Convocatòria 2018-2020 per promoure l'ocupació a la indústria local
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 25/01/2018
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Economia i treball

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
26680