Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Dictàmens i assessorament jurídics

Consisteix en assessorar jurídicament als ens locals en qüestions concretes relacionades amb qualsevol de les competències que exerceixen o, en general, amb la defensa dels seus drets i béns.

Es materialitza en:
- La redacció de dictàmens o informes jurídics
- Notes informatives
- Suport a la redacció de convenis, ordenances, reglaments, propostes de resolució i altres documents de contingut jurídic.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'objecte de la petició ha de ser sobre un supòsit concret, no genèric, amb determinació dels aspectes sobre els quals es demana un pronunciament jurídic
L'objecte de la petició no ha d'estar relacionat amb l'àmbit de recursos humans, excepció feta d'aquelles que afectin als membres electes i als funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Sol·licitud electrònica de l'Alcaldia o Presidència adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona i la documentació necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada, incloent-hi els informes existents referents a la mateixa qüestió que estiguin en posessió de l'ens peticionari.

Normativa aplicable:

  • Reglament sobre l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis en tots els trams de població.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2024
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 01/01/2024 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica Local

Tel. 934 022 205
s.assistenciajl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
239436