Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Cost efectiu

El suport per a l'obtenció del cost efectiu consisteix en l'assessorament i assistència en el tractament de les despeses associades al servei públic i en l'ús dels programaris, d'acord amb la normativa vigent. Es facilita a l'ens local accés, mitjançant via telemàtica, als programaris específics per aquesta tasca instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona.

És competència de l'ens local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir la informació al dia. És competència de la Diputació de Barcelona l'assessorament i assistència en aquest àmbit, en la forma d'utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026, 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Obert a qualsevol entitat local que ho sol·liciti.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals; Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis de fins a 20.000 habitants.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport a la gestió econòmica 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 01/01/2024 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
237876