Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Suport comptable

El suport a la gestió comptable consisteix en l'assessorament i assistència en matèria econòmica i comptable amb l'objectiu de generar una informació comptable el més acurada possible, dins dels termes legalment establerts. Es facilita a l'ens local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l'ens local la introducció de les dades i fer les operacions adients per mantenir la informació al dia. És competència de la Diputació de Barcelona l'assessorament i assistència en aquest àmbit, en la forma de fer servir el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix.
Aquestes actuacions s'ofereixen als ens locals de la província de Barcelona, llevat dels municipis amb població superior a 30.000 habitants. Quan un ens local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà fer-ho per via telemàtica a través del Portal de tramitació (PMT) de la Diputació de Barcelona. Un cop acceptada la sol·licitud, caldrà aprovar el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
Per als ens locals que reuneixin els requisits per sol·licitar aquests serveis, el fet d'aprovar el conveni ASGEL amb la Diputació, implica la petició del suport a la gestió comptable.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens locals que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Obert als ens locals destinataris que ho sol·licitin

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Els destinataris del recurs són: ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Instrucció del model normalitzat de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre; Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre; Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre; resta de normativa complementària.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Fins a 20.000 habitants
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport a la gestió econòmica 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23310