Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Subvencions a festivals artístics de referència

Finançar festivals artístics de referència d'especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l'any 2023.
Es considera festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i te una direcció artística professional.

La convocatòria està pendent d'aprovació i els criteris de valoració i la seva puntuació són provisionals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Volum de la programació artística professional 40
Abast i impacte territorial 35
Trajectòria 25
Requisits de concessió:
Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 euros.
Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys (sense incloure l'edició del 2023).
Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques professionals.
Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local i que contingui un únic festival.
Altres condicions: Més informació i documentació de sol·licitud a: www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: Viatges, dietes, allotjaments i material fungible.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Normativa aplicable:

  • Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017.Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Fires, mostres, mercats i festivals de referencia 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 15/06/2023 a 01/07/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel. 934 022 978
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23305