Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Servei Local Teleassistència

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya, sota l'epígraf de Serveis de les tecnologies de suport i cura. Es tracta d'un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, a persones que poden estar en situació de risc per raons d'edat, fragilitat, solitud o dependència.

És un servei preventiu i de proximitat que ofereix suport a les persones per a continuar vivint en el seu entorn habitual, possibilitant una atenció immediata davant de situacions de crisi o d'emergència sociosanitària, i realitzant una tasca preventiva que s'articula a través de dispositius de seguretat per prevenir riscos a la llar i sobre la salut de la persona, trucades i visites personalitzades segons el pla d'atenció establert, i consells adreçats a promoure l'envelliment actiu i saludable de totes les persones usuàries.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Estar adherit a les Bases per a la gestió i desenvolupament del Servei Local de Teleassistència

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Les Bases per a la gestió i desenvolupament del Servei Local de Teleassistència estan disponibles a:
www.diba.cat/es/web/benestar/teleassistencia-participacio-ajunt
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 53%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials;
    Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de serveis socials.
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb dependència.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Oferta Benestar Social 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23304