Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Seguiment d'empreses assessorades pels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)

Suport tècnic als Centres Locals de Serveis a les Empreses per conèixer la situació de les empreses que aquests centres van ajudar a crear 3 anys abans per mitjà de l'assessorament i anàlisi en l'elaboració del pla d'empresa, canvas o altres metodologies d'anàlisis de viabilitat. A través d'una enquesta telefònica s'obté la informació necessària per elaborar un informe per a cada centre local en el qual s'identifica la situació present de cada empresa (si està oberta, tancada, motius del tancament, etc.).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Centres Locals de Serveis a les Empreses que tinguin en la seva cartera de serveis l'assessorament a emprenedors per a l'elaboració de plans de viabilitat empresarial i que hagin donat suport a l'elaboració d'almenys 10 plans durant 1 any.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: El Servei de Teixit Productiu convoca anualment els centres que particiaparan del projecte durant l'any en curs.

Normativa aplicable:

  • Normativa reguladora en matèria de règim local. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2023
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23302