Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Plans de viabilitat econòmica

És un estudi de planificació pluriennal ajustat a la normativa vigent, que consisteix en proposar mesures per assegurar els equilibris financers necessaris i el compliment dels controls legals, per assegurar la viabilitat econòmica a mig i llarg termini.
Per poder acceptar la petició, caldrà adjuntar l'informe de la intervenció de la liquidació de l'exercici a tractar. En cas que d'aquest informe no es dedueixi la necessitat de l'actuació, caldrà un informe addicional del titular de la intervenció de l'entitat sol·licitant motivant la petició.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Haver liquidat l'exercici 2022 per efectuar l'actuació

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la llei reguladora de les Hisendes Locals. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria econòmica exercici 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 30/09/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23297