Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Formació no planificada o no continguda al Banc d'Accions Formatives (BAF)

De manera complementària al Banc d'Accions Formatives, es posa a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona el disseny d'accions formatives a mida, que acompanyin la preparació, implantació i consolidació de projectes estratègics de canvi organitzatiu o dels models de gestió organitzativa.

L'objectiu és cobrir aquelles necessitats formatives relacionades amb les competències tècniques no previstes en la formació planificada, o aquelles demandes o aspectes puntuals que requereixen d'una resposta difícilment previsible, com ara l'actualització normativa, metodològica, tecnològica, etc.

Les sol·licituds de formació no planificada se sol·liciten mitjançant els canals establerts per la DSF.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Que les accions formatives vagin adreçades als empleats i empleades dels ens locals adherits al Pla agrupat de la Diputació de Barcelona
Que les accions formatives proposades tinguin la validació de l'àmbit promotor de formació corresponent.

Normativa aplicable:

  • Decret 12261/15 (núm. expedient 2015/8782) i Decret 6323/2018 (núm. Expedient 2018/9166). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Formació no planificada 2023
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 30/06/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23289