Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Espai xarxaCORH de la Comunitat de Recursos Humans

La xarxaCORH és una plataforma formada pels comandaments de departaments de recursos humans de 70 ens locals de la província que comparteixen informació, coneixement i eines de treball per al seu benefici mutu. Esdevé una xarxa relacional de responsables de personal que promou el sentiment de pertinença i confiança dels seus membres.

Les raons que justifiquen la plataforma de la xarxaCORH són:

- Crear aliances formals entre els responsables de departaments de recursos humans per compartir informació, coneixements i experiències.
- Dissenyar eines de gestió o estàndards de recursos humans compartides i contrastades entre els seus membres.
- Crear un espai fix per poder compartir dades, indicadors de gestió, condicions de treball, etc.
- Aprofitar els rendiments creixents que genera pertànyer a una xarxa relacional, creant nou coneixement i noves eines per a la millora de la presa decisions en les seves organitzacions.
- Empoderar als responsables de recursos humans per a desenvolupar el seu rol dins de l'organització amb més eines i més coneixement.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants

Requisits de concessió:
Acceptar i aprovar el requsits i condicions de funcionament regulats en el Protocol d'adhesió de la xarxaCORH. : https://bop.diba.cat/temp/11_022019020239.pdf

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.adarh@diba.cat o al telèfon 934 049 360, sempre abans de fer la petició del recurs.
- Els destinataris del recurs són els ajuntaments de municipis de més de 12.000 habitants.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació del Protocol d'adhesió que regula l'assistència entre Diputació i l'Ajuntament.

Normativa aplicable:

  • Protocol d'adhesió de la xarxaCORH. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social;Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Protocol d'adhesió a la xarxaCORH 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23287