Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Elaboració de l'ortofoto municipal escala 1:1.000

Aquest recurs consisteix en l'elaboració de l'ortofoto escala 1:1.000 de tot l'àmbit municipal que disposem de cartografia topogràfica urbana digital 3D 1:1.000, elaborada per la Diputació de Barcelona. L'objectiu és dotar als ajuntaments d'una eina d'interpretació i anàlisi del territori en temes urbanístics, ambientals, de serveis, entre d'altres. Està elaborada segons la norma ISO 19157:2013 Data quality, mitjançant els paràmetres de qualitat de completesa, exactitud posicional i consistència. Es realitza amb imatges aèries verticals rectificades de tal manera que es manté una escala uniforme a tota la superfície de la imatge. Es genera en els formats TIFF i JPG2000 georeferenciat, en el sistema geodèsic de referència EPSG:25831 - ETRS89 / UTM31N.
D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Antiguitat de la cartografia topogràfica digital urbana escala 1:1.000 existent (Any del vol)
- Antiguitat del vol = 1 any o cartografia en procés d'actualització: [100 punts]
- Antiguitat del vol = 2 anys: [80 punts]
- Antiguitat del vol = 3 anys: [60 punts]
- Antiguitat del vol > 3 anys: [0 punts]
100
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Que l'ajuntament no rebi suport d'una altra administració per a la realització d'ortofotos escala 1:1.000
- Disposar d'una cartografia topogràfica escala 1:1.000 elaborada per la Diputació de Barcelona o que estigui en fase d'actualització per part de Diputació
- Que aquesta cartografia municipal tingui una antiguitat del vol igual o inferior a 3 anys

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Directiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlament Europeu i del consell del 14 de març de 2007 per la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea; Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya; Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

Tel. 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23285