Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Vigilància i control d'establiments alimentaris

Control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris de competència municipal (comerç minorista i restauració), a càrrec de personal del Servei de Salut Pública que es desplaça per dur-lo a terme.
Els sectors i el nombre d'establiments que s'han de visitar s'acordaran amb l'ajuntament, segons l'avaluació de les actuacions efectuades en anys anteriors, la valoració dels riscos sanitaris i la disponibilitat del servei.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones en relació als riscos derivats del consum d'aliments.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
Designació d'un referent per les gestions derivades d'aquest suport
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Cens actualitzat dels establiments minoristes d'alimentació i restauració del municipi, fent constar com a mínim: el nom de l'establiment, l'activitat principal i l'adreça i les dades del titular/raó social.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació d'aquest recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- La periodicitat de les visites de vigilància i control es fixarà en funció del risc dels establiments alimentaris, la disponibilitat del Servei de Salut Pública, i d'acord amb l'ajuntament.
- Es realitzarà el control a les activitats alimentàries de competència municipal que hagin comunicat l'obertura i presentat una declaració responsable en matèria sanitària o que disposin de llicència (segons correspongui pel tipus d'activitat i/o moment d'obertura).
- En els municipis de més de 10.000 habitants, el suport es concretarà en la supervisió de l'activitat del personal tècnic municipal i acompanyament a la realització presencial de 2 establiments de cada sector minorista d'alimentació i restauració comercial el primer any de la concessió del recurs. A partir del segon any de vigència del suport, tan sols s'acompanyarà al personal tècnic municipal a realitzar un màxim de 5 visites presencials i sempre en casos complexes.
- En cas que l'ajuntament no executi les actuacions necessàries per instar els titulars dels establiments visitats a corregir les deficiències detectades d'acord amb les indicacions de l'informe tècnic emès per la Diputació, es suspendrà el suport, prèvia comunicació a l'ajuntament, fins que aquest realitzi les mencionades actuacions.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23268