Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Trofeus i medalles

Lliurament de trofeus i/o medalles, amb la imatge de la Diputació de Barcelona, per a esdeveniments i activitats esportives locals. S'ofereixen trofeus d'una única mida i un model de medalla.

S'atorgarà un nombre màxim anual de trofeus i medalles en funció de la població de l'ens local:
- Fins a 5.000 habitants: 35 trofeus i 200 medalles
- De 5.001 habitants a 10.000 habitants: 65 trofeus i 450 medalles
- De 10.001 habitants a 50.000 habitants: 70 trofeus i 480 medalles
- Més de 50.000 habitants: 80 trofeus i 500 medalles.

Hi ha la possibilitat d'intercanviar unitats entre els dos productes, trofeus i medalles, segons disponibilitat (1 trofeu equival a 10 medalles i viceversa).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Sol·licitud correctament presentada
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-136-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-136-23.xlsx
Altres condicions: - Cal fer una sol·licitud específica per cada esdeveniment esportiu.
- S'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 2 mesos a la data de realització de l'activitat esportiva.
- Aquells ens que sol·licitin el recurs amb 3 mesos d'antelació o més, poden sol·licitar l'enviament de trofeus i medalles al seu municipi, assenyalant l'opció al formulari associat.
- El text a gravar en els trofeus i medalles ha d'incloure, com a mínim, el nom de l'activitat, l'any i el municipi. Aquest text ha de tenir, com a màxim, 115 caràcters en els trofeus i 90 en les medalles. Totes les medalles d'un esdeveniment esportiu s'hauran de gravar amb el mateix text.
- Aquest recurs té vinculació amb el recurs "Esdeveniments esportius" i s'atorgaran trofeus i/o medalles que no comptabilitzaran en el còmput màxim que disposa cada ens, si es compleixen totes les següents condicions:
· Si l'ens ha rebut atorgament econòmic pel recurs "Esdeveniments esportius" en el catàleg de serveis del 2022 i si aquest ha estat un dels esdeveniments amb major puntuació.
· Si en el catàleg del 2023 l'ens ha presentat una sol·licitud del recurs "Esdeveniments esportius" pel mateix esdeveniment que l'any anterior i aquest esdeveniment es realitza entre els mesos de gener a maig.
-Més informació a: www.diba.cat/web/esports/esdev1linies2tro

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Els trofeus no lliurats es poden retornar a la Gerència de Serveis d'Esports. Els trofeus retornats no incrementaran el saldo restant anual.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23266