Fitxa del recurs

Àrea d'Esports i Activitat Física
Esports

Suport municipal als agents esportius locals

Recurs de prestació directa que consisteix en l'acompanyament i la realització d'accions, a seus municipals, per l'enfortiment del teixit associatiu. En col·laboració amb els ajuntaments, es presta suport a les entitats esportives del municipi determinades per l'ajuntament:

· 2021, 2022 i 2023. La gestió de les entitats esportives a través dels ens locals.
El recurs té com a objectiu principal impulsar la millora integral del sistema esportiu local a través del suport a les entitats esportives de referència del municipi, dins del marc normatiu vigent. Les accions d'assessorament i suport a les entitats que inclou són:
- Taller d'autodiagnosi on s'administra un qüestionari que identifica el compliment dels següents àmbits: recursos humans, econòmic-fiscal i gestió legal i documental. Aquest taller inclou la preparació d'un informe individualitzat per a cadascuna de les entitats participants.
- Tallers per les entitats de 12 hores de durada.
- Elaboració d'informes d'auditoria individualitzats a les dues entitats esportives amb més impacte del municipi.

· 2022 - 2023. El rol dels entrenadors i entrenadores com a referents educatius: amb l'objectiu de reforçar el rol educatiu dels entrenadors i entrenadores i la consciència de que són referents pels i les adolescents i joves esportistes, es proposa formar-los per saber detectar conductes de risc en els i les adolescents i dotar-los de tècniques per assessorar els i les joves en el camí per superar-les.

La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cadascuna de les activitats.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Viabilitat de l'acompanyament i la realització d'accions:
En el cas de la gestió d'entitats es consideraran les entitats esportives del municipi que l'ajuntament considera que participarien activament del projecte en termes de nombre d'entitats i d'adequació de les tres entitats més rellevants del municipi al recurs. En el cas del rol d'entrenador/es es considerarà el nombre d'entitats que disposen almenys d'un equip masculí i d'un equip femení en categories compreses entre els 14 i els 16 anys d'edat, així com el fet que l'Ajuntament disposi d'un programa esportiu d'atenció a la infància i a l'adolescència, projectes esportius per infants i adolescents treballats transversalment entre diferents àrees municipals (s'exclouen beques) i si està adherit a l'Aliança Educació 360 impulsada per la Diputació de Barcelona.
50
Nombre d'entitats esportives del municipi actives en les darreres tres temporades
A major nombre d'entitats, major puntuació.
30
Accions de suport, realitzades pels ens locals, dirigides a entitats esportives
Es consideraran les accions de suport desenvolupades per l'ajuntament en vers les entitats esportives en les darreres tres temporades en els àmbits del suport econòmic, material, cessió d'espais i assessorament puntual, les accions formatives de caràcter puntual, les accions formatives de caràcter continuat i les accions d'acompanyament, entre d'altres.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-135-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-135-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local:
- Una única sol·licitud per "La gestió de les entitats esportives a través dels ens locals"
- Una única sol·licitud per "El rol dels entrenadors i entrenadores com a referents educatius"
Altres condicions: Gestió de les entitats esportives: requeriments mínims de participació:
- Municipis de menys de 10.000 habitants: com a mínim 5 entitats.
- Municipis de més de 10.000 habitants: com a mínim 10 entitats.
El rol dels entrenadors i entrenadores com a referents educatius: les entitats han de tenir participació i/o equips masculins i femenins, de categories entre els 14 i els 16 anys d'edat.
Els tallers i activitats es realitzaran en locals municipals facilitats a tal efecte i equipats amb mitjans informàtics.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 20223
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23264