Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Suport i corresponsabilitat de les cures

Realització de tallers i accions puntuals de sensibilització, reflexió i debat en matèria de cures i cicles d'acompanyament a la posada en marxa i desplegament d'iniciatives comunitàries i xarxes territorials que portin cap a una democratització i un nou sistema de les cures a la societat.

Els tallers que s'ofereixen, que caldrà programar pel darrer trimestre de l'any, es presenten en diferents formats i durada, s'estructuren en tres blocs i és poden consultar fent clic aquí www.diba.cat/web/politiques-igualtat/recursos-municipals


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Designar una persona referent per interlocutar entre l'entitat prestadora i els col·lectius o persones participants.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-058-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-058-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Els tallers es desenvoluparan al darrer trimestre de l'any.
- La programació dels tallers per part dels ens locals haurà de ser de dilluns a divendres.
- Els tallers de 4h es realitzen en una única sessió. Els de 8h es realitzen en dues sessions i, els de 16 h, en 4 sessions.
- El títol, objectius i continguts dels tallers detallats poden patir modificacions per ajustar-se en funció del nombre de sol·licituds rebudes.
- Per a desenvolupar qualsevol del tallers, l'ens local haurà de garantir la creació de grups estables amb una participació mínima de 6 persones, així com la dotació de recursos humans i d'espai físic o virtual adaptat a les necessitats dels tallers o accions corresponents.
- Els tallers es realitzaran en format presencial sempre i quan es pugui garantir l'adequació a les mesures determinades pel PROCICAT en el moment de la seva programació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23262