Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Suport en continuïtat en protecció de dades (SCPD)

Assistència tècnica als ens locals per a l'adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, establerta en el Reglament general de protecció de dades (RGPD). S'ofereixen tres línies d'assistència:
- L1. Assumpció, en continuïtat, de la figura de Delegat de Protecció de Dades (DPD). L'assistència incorpora, també, la realització de totes les actuacions necessàries per a l'adequació al Reglament.
- L2. Assessorament en la confecció del Registre d'Activitats de Tractament (RAT).
- L3. Assessorament en la revisió de les clàusules informatives dels formularis de recollida de dades.

Si existeix un instrumernt vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L1. Assumpció, en continuïtat, de la figura de Delegat de Protecció de Dades (DPD)
Cal que l'ajuntament sol·licitant, a data d'1 de gener de 2020, es situï en el tram de població de fins a 20.000 habitants, o es tracti d'una Entitat Municipal Descentralitzada.
L2. Assessorament en la confecció del Registre d'Activitats de Tractament (RAT)
- Línia d'assistència per a ajuntaments de municipis entre 5.001 i 20.000 habitants.
- Cal que la Diputació hagi assumit la funció de Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l'ens local en la data de presentació de la sol·licitud.
L3. Assessorament en la revisió de les clàusules informatives dels formularis de recollida de dades
- Línia d'assistència per a ajuntaments de municipis entre 5.001 i 20.000 habitants.
- Cal que la Diputació hagi assumit la funció de Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l'ens local en la data de presentació de la sol·licitud.
- Cal que l'ens local tingui aprovat i publicat, per mitjans electrònics, el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) de l'ens local, en la data de presentació de la sol·licitud.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23259