Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics

Suport al desenvolupament de la tasca de comandament dels càrrecs intermedis dels serveis socials dels ens locals, mitjançant un espai d'intercanvi i acompanyament, amb l'objectiu de millorar les seves habilitats i capacitats directives i de lideratge, així com facilitar un autodiagnòstic de les seves competències directives perquè es fixin objectius de millora realistes que puguin assolir amb suport. Ofereix la possibilitat de compartir i validar noves formes de gestió, i promoure nous enfocaments de treball entre els i les participants. Es contemplen 21 hores màximes de supervisió.

La Supervisió de responsables està dirigida a professionals que gestionin equips de Serveis d'atenció Social Bàsica d'Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, si s'escauen.

Les sessions es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Gestionar i ser responsable d'un equip de professionals de serveis socials bàsics, que no desenvolupi tasques d'atenció directa
La supervisió va adreçada a professionals que gestionen directament un equip de professionals de Serveis Socials Bàsics que realitzen tasques d'atenció directe, i en cap cas responsables de projectes o de suport a altres professionals.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-040-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-040-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Compromís d'assistència a un 80% de les sessions.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23254