Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Solucions d'administració digital

Suport econòmic per a la dotació de solucions informàtiques d'administració digital destinades a la gestió d'expedients, amb l'objectiu de reforçar la capacitat de digitalització de l'ens d'acord amb la legislació vigent.

El suport s'ajustarà a la provisió de solucions al núvol o al manteniment de solucions ja adquirides per l'ens amb aquesta finalitat.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 20.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Disposar efectivament, a la data de sol·licitud, d'una solució d'administració digital
- El paràmetre s'acompleix completament: la solució d'administració digital es troba implantada en alguns dels procediments de l'entitat: [30 punts].
- El paràmetre s'acompleix de forma parcial: la solució està definida però encara no s'ha iniciat la seva implantació: [15 punts].
- El paràmetre no s'acompleix: l'entitat no ha adoptat encara una solució d'administració digital: [0 punts].
30
Identificació dels agents implicats en el desplegament de l'administració digital
- El paràmetre s'acompleix completament: els agents es troben identificats i tenen atribuïts rols concrets en el desplegament de l'administració digital: [ 20 punts].
- El paràmetre s'acompleix de forma parcial: es fa referència a mesures organitzatives d'impuls de l'administració digital sense concretar-ne els agents: [10 punts].
- El paràmetre no s'acompleix: la documentació presentada no fa referència a cap mesura organitzativa relacionada amb el desplegament de l'administració digital a l'entitat: [0 punts].
20
Adopció d'una solució tecnològica al núvol
- El paràmetre s'acompleix completament: la solució d'administració electrònica es basa íntegrament en serveis al núvol: [20 punts].
- El paràmetre s'acompleix de forma parcial: la solució d'administració electrònica es basa parcialment en serveis al núvol: [10 punts].
- El paràmetre no s'acompleix: encara no s'ha adoptat cap solució d'administració digital, o bé la solució adoptada no es basa en la provisió de serveis al núvol: [0 punts].
20
Municipis de població entre 5.001 i 10.000 habitants 20
Municipis de població entre 10.001 i 20.000 habitants 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria explicativa de desplegament de l'administració electrònica a l'ens, identificant els agents implicats de l'organització, el tipus de solució adoptada, el cost previst de l'actuació (capítol II i IV) i la seva aplicació pressupostària.
Altres condicions: L'import atorgat no superarà el cost previst de l'actuació. En el cas dels ajuntaments, el màxim atorgable serà de 1.000 euros per cada 1.000 habitants, o sigui, en el cas d'un ajuntament de 15.750 habitants el màxim atorgable seria de 15.000 euros; per als consells comarcals, s'atorgarà una quantitat fixa corresponent al cost previst de l'actuació, amb un màxim de 13.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.

S'haurà de justificar amb les factures corresponents els serveis contractats (serveis al núvol, manteniment de solucions) directament relacionats amb la gestió administrativa digitalitzada.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23251