Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Servei itinerant de mediació ciutadana

El Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC) és un recurs que la Diputació de Barcelona posa a l'abast dels ens locals de la província de Barcelona que no disposen d'un servei de mediació propi. El Servei ofereix l'atenció de professionals mediadors/es que es desplacen a l'ens local que ho requereixi. El SIMC parteix de l'objectiu socioeducatiu i transformador de la mediació i de la gestió alternativa dels conflictes en convivència.

El SIMC ofereix suport als ens locals a partir de quatre espais principals d'actuació professional:
1. La mediació bipart i multipart en conflictes de convivència en l'àmbit veïnal, familiar de caire intergeneracional (excepte divorcis i separacions), escolar (AFA i equips docents), associatiu, activitats econòmiques (conflictes resultants del desenvolupament de les activitats econòmiques, no de les transaccions), entre d'altres.
2. La intervenció en l'àmbit comunitari en conflictes complexos que requereixen la gestió de conflictes més enllà de la mediació estricta, amb un alt grau de col·laboració i coordinació amb l'ens local i un treball conjunt en el disseny i desenvolupament de la resposta.
3. La mediació com a pràctica reparadora i/o restaurativa, mitjançant la participació dels i de les professionals mediadors/es en el desenvolupament de les mesures alternatives a la sanció econòmica previstes a l'ordenança municipal de convivència, en cas que n'hi hagi.
4. Les activitats informatives, formatives i de sensibilització, adreçades tant a col·lectius determinats com a professionals municipals i càrrecs electes, escolars -AFA i equip docent-, comunitats de veïns, associacions, així com a la població en general.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Requisits de concessió:
No disposar de servei de mediació propi. Puntualment s'oferirà suport als ens locals en aquells casos que, tot i tenir SMC propi, requereixin un reforç.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-057-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-057-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Els ens locals hauran de confirmar al Servei la voluntat de mediar de les parts en conflicte en un termini màxim de 2 mesos a comptar de la data de la sol·licitud del recurs. Passat aquest termini es desestimarà automàticament, sens perjudici de tornar a presentar una altra sol·licitud en quant les circumstàncies siguin favorables i la intervenció sigui possible.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Altra normativa vinculada:
  - Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
  - Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
  - Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23247