Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Servei d'acompanyament professional als equips municipals d'atenció a les violències masclistes

Servei d'acompanyament als equips professionals d'atenció a les violències masclistes amb l'objectiu d'oferir assessorament continuat a casos, acompanyament emocional i facilitació d'equips, o acompanyament i suport tècnic a les comissions de violències masclistes. El recurs implica fins a 12 hores de suport per part de personal especialitzat.

Aquest suport es presta amb les següents modalitats:

- Acompanyament als equips professionals d'atenció a les violències masclistes (supervisió de casos,supervisió d'equips, cures dels equips professionals...)
- Acompanyament i suport als circuits en l'àmbit de les violències masclistes.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
S'ha de disposar d'un protocol marc o circuit local d'abordatge de les violències masclistes o bé estar adherits a un protocol/circuit comarcal d'abordatge de les violències masclistes.
No es pot estar rebent un suport equivalent per part d'una altra administració.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-056-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-056-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Només es pot sol·licitar una de les dues opcions: Acompanyament als equips o Suport a les comissions.
Per a l'elaboració de cadascun dels serveis podrà requerir-se, si escau, l'aportació d'informació i dades específiques.
Caldrà detallar al formulari annex de sol·licitud la configuració de l'equip d'intervenció que participarà en l'assessorament i/o acompanyament.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista;Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23244