Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Comerç i consum

Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercats

Acompanyament, assessorament i suport específic als ens locals en la creació, l'impuls i la consolidació de les associacions i les entitats que representen el teixit comercial del municipi en el seu conjunt, d'una zona comercial delimitada i/o del mercat municipal amb l'objectiu d'impulsar i consolidar la concertació publico-privada.

Inclou:
- Assessorament tècnic a l'ens local i a l'associació o entitat
- Accions d'acompanyament específic.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Idoneïtat i objecte del projecte
- Contextualització de la necessitat: [fins a 10 punts]
- Descripció d'objectius: [fins a 10 punts]
- Impacte sobre el teixit comercial: [fins a 5 punts]
- Incorporació de més d'un sector econòmic de l'ens al recurs (comerç, serveis, restauració i hostaleria, mercats, fires i altres activitats econòmiques): [fins a 10 punts]
- 3 sectors: [5 punts]
- 4 sectors o més: [10 punts]
35
Coherència tècnica amb els resultats esperats
- Objectius en coherència amb els resultats esperats: [fins a 10 punts]
- Desenvolupament d'indicadors o d'altres mecanismes de seguiment: [fins a 10 punts]
- Grau d'alineació amb els ODS: [fins a 10 punts]
- Fins a 3 ODS: [5 punts]
- Més de 3 ODS: [10 punts]
30
Capacitat de l'ens, econòmica, tècnica i organitzativa
- Recursos humans dedicats al projecte: [fins a 15 punts]
(Personal tècnic de l'ajuntament, voluntat dels comerciants i/o paradistes de participar en el projecte)
- Implicació dels agents locals (associacions, empreses, entitats, ciutadania, etc.): [fins a 10 punts]
25
Població
- De 0 a 10.000 habitants: [10 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants: [8 punts]
- De 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-090-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-090-23.pdf

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23243